Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Chrudim.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací, povodňová komise městyse Chroustovice.

Osoby na území městyse Chroustovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Při zvýšení vodní hladiny toku Novohradka dochází k zaplavení a uzavření silnice III/3558 v k. ú. Chroustovice v části Závodí. Objízdná trasa směrem do k. ú Lhota u Chroustovic povede přes obec Březovice. K částečnému zaplavení komunikací dochází i na silnicích III. třídy č. 3561 a č. 3562, které jsou průjezdné s omezením.  »
Dopravní omezení na území městyse Chroustovice
Objízdné trasy na území městyse Chroustovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.