Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamějšími tok v území je Novohradka protékající z východu na západ celým územím městyse Chroustovice a vodní tok Loučná okrajově zasahující do k. ú. Městec.

Vodní toky na území městyse Chroustovice

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Novohradka

Vodní tok Novohradka odvodňuje 471,6 km2 velkou oblast Hrochotýnecké tabule. Délka toku činí zhruba 48,5 km. Pramení v nadmořské výšce kolem 634 m n. m. 2 km jihovýchodně od Proseče, odtud pak směřuje zhruba k severu až k severovýchodu. Horní část toku se nachází v CHKO Žďárské vrchy a protéká městem Luže, kde napájí Voletický rybník, přes Chroustovice dále pokračuje do města Hrochův Týnec, kde po zhruba 6 ř.km ústí zprava do Chrudimky v 229 m n. m. Důležitým pravostranným přítokem Novohradky je Mentourský potok, který protéká podél východního  a jižního okraje zájmového území a napájí vodní nádrž Malé Sedlo (5,9 ha) a na 18,4 ř.km ústí do Novohradky.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Loučná

Vodní tok Loučná pramení 1 km jihovýchodně od obce Karle ve výšce 541 m n. m., ústí zleva do Labe pod Sezemicemi v nadmořské výšce 217 m n. m. Městysem Chroustovice protéká Loučná mezi svým 17,75 a 18,95 ř.km. Celková plocha povodí činí 729,9 km2

Hydrologické údaje

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Luže, Novohradka 28,35 1,22 10,9 -- 26 34,3 -- 57,8 69,7
Hlásný profil kat. B Cerekvice nad Loučnou, Loučná 52,05 1,79 8,78 -- 23 31,3 -- 55-9 68-9
Hlásný profil kat. B Otradov, Krounka 16,35 0,46 4,27 -- 11,8 16,2 -- 29,8 37,1


HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území městyse Chroustovice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Novohradky a Loučné. Pro včasné zabezpečení povodňové situace je důležité také sledování vodního stavu řeky Krounky (přítok Novohradky). Pro varování a včasnou ochranu městyse a jeho místních částí slouží následující hlásné profily:
Směrodatné hlásné profily

Hlásný profil kategorie C Chroustovice, Novohradka ve správě městyse se nachází na silničním mostě na ul. Závodí. »
Hlásný profil kategorie B Luže, Novohradka ve správě ČHMÚ se nachází na levém břehu Novohradky v severní části města Luže (poblíž č.p. 71). »
Hlásný profil kategorie B Cerekvice nad Loučnou, Loučná ve správě ČHMÚ se nachází na pravém břehu Loučné u hřiště. »
Hlásný profil kategorie B Otradov, Krounka ve správě Povodí Labe Hradec Králové, se nachází na pravém břehu nad cestním mostem. »
Pomocné hlásné profily

Hlásný profil kategorie C Blížňovice, Novohradka ve správě obce se nachází na silničním mostě přes Novohradku ve středu obce u č. p. 43. »
Hlásný profil kategorie C Zámrsk, Loučná ve správě obce se nachází na mostní konstrukci uprostřed obce. »
Hlásné profily směrodatné pro území městyse Chroustovice

Hlásné profily v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.