Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Chudčice je při povodni ohrožováno zhruba 59 budov, které trvale obývá zhruba 168 obyvatel, z toho 30 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, handicapované osoby). Mezi potenciálně ohrožené objekty patří chatová oblast nad hřbitovem, kde se sezónně může vyskytovat až 33 osob. Celkově je tedy počet ohrožených obyvatel stanoven na 201. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»
Ohrožené objekty na území obce Chudčice

 

Ohrožené objekty na území obce Chudčice, oblast pod zemědělským areálem

Ohrožené objekty na území obce Chudčice s vyznačeným záplavovým územím, oblast centra obce

Ohrožené objekty na území obce Chudčice s vyznačeným záplavovým územím, oblast v okolí vodního toku Kuřimka

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Nicméně nad obcí se nachází zemědělský areál, přes který probíhá kritická linie akumulovaného odtoku, který by v případě přívalových povodní mohl ohrozit objekty ležící níže v kopci pod tímto areálem.

Ohrožující objekty na území obce Chudčice
Kontaminovaná místa na území obce Chudčice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Chudčice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Chudčice u předsedy povodňové komise obce.