Charakteristika zájmového území

Obec Chudčice se nachází v Jihomoravském kraji nedaleko města Veverská Bítýška, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 938 obyvatel. Velká část intravilánu obce leží pod vrchem Kuňky a vyznačuje se zastavěným územím, které je tvořeno převážně rodinnými domy se zahradami a zemědělskými družstvy.

Celková rozloha území obce je 410,1 ha. Z hlediska využití půdy je území tvořeno z velké části zemědělskou půdou, přičemž největší plochu zaujímá orná půda. Zbytek plochy tvoří především lesy a ostatní plochy.

Využití pozemků v obci Chudčice (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 258,0 ha 62,9 %
Zahrady a sady 29,7 ha 7,3 %
Trvalé travní porosty 14,1 ha 3,4 %
Lesní půda 45,8 ha 11,2 %
Vodní plochy 5,1 ha 1,2 %
Zastavěná plochy 13,1 ha 3,2 %
Ostatní plochy 44,4 ha 10,8 %
Celková výměra k.ú. 410,1 ha 100 %

 

Katastrální území obce Chudčice

Výškové poměry na území obce Chudčice

Sklonitostní poměry na území obce Chudčice

Geomorfologické, geologické a klimatické poměry na území obce Chudčice

Z geomorfologického hlediska se obec nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Brněnská vrchovina, celku Boskovická brázda, podcelku Oslavanská brázda, okrsku Chudčická pahorkatina. Střední nadmořská oblasti se pohybuje mezi 200–400 m n.m. Nejvyšší body v katastru dosahují nadmořské výšky okolo 300 m.

Blízké okolí vodních toků na území obce je tvořeno především nivními sedimenty, tedy hlínou, pískem a štěrkem. Se zvyšující se vzdáleností od vodních toků zde můžeme nalézt písčito–hlinité až hlinito–písčité sedimenty, které se doplňují se spraší a sprašovou hlínou. Všechny tyto horniny se typově řadí mezi nezpevněné sedimenty. Ve vyšších polohách můžeme nalézt již sedimenty zpevněné, a to arkózové pískovce a lokálně jílovce či prachovce.

Katastr Chudčic spadá do mírně teplé klimatické oblasti MT11. Klimatická oblast se vyznačuje dlouhým, suchým a teplým létem, přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, krátkou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem 500–550 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8–9 °C.

Charakteristika klimatických oblastí na území obce

Charakteristika
MT11
Počet letních dnů 40–50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140–160
Počet mrazových dnů 110–130
Počet ledových dnů 30–40
Průměrná teplota v lednu [°C] (-2) – (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17–18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90–100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50–60
Srážkový úhrn za vegetační období (duben až září) 350–400
Srážkový úhrn v zimním období (říjen až březen) 200–250