Hladinoměry - Chudčice

Chudčice (Chudčický potok)

V místě vtoku do zatrubnění Chudčického potoka v ř. km 1,415 (pod silničním mostem na silnici III. třídy III/38529) se nachází hlásný profil kategorie C, Chudčice (Chudčický potok). Stupně povodňové aktivity (SPA) jsou stanoveny od horní hrany zatrubnění. Nadmořská výška hlásného profilu je 259,40 m n.m. Profil je směrodatný pro území obce Chudčice.

Chudčice I (Kuřimka)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci ev.č. 386-004 přes vodní tok Kuřimka na území obce Moravské Knínice. Mostní konstrukce stojí na p.č. 2510. Čidlo je vybaveno automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms.