Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějšími toky na území obce Chudčice jsou Kuřimka a Chudčický potok.

Vodní toky na území obce Chudčice

Kuřimka

Kuřimka pramení u Šebrova v nadmořské výšce 450 m a je levostranným přítokem Svratky do níž ústí u Veverské Bítýšky, jižně od řešeného území. Na území obce Chudčice vodní tok protéká především intravilánem. Kuřimka zaúsťuje do Svratky v ř. km 65,426 na konci vzdutí Brněnské přehrady. V úseku od zaústění po ocelovou lávku v km 0,330 je vybudována retenční nádrž, která slouží jako místo pro odbahnění, aby se předešlo přenosu materiálu do Svratky, potažmo do Brněnské přehrady. V místě lávky ř. km 0,330 již Kuřimka protéká mezi polem na levém břehu a silnicí II. třídy II/386 Chudčice – Veverská Bítýška na břehu pravém. Pod lávkou je zavěšeno křížení nadzemního vedení. Nad lávkou je koryto upravené, přičemž šířka dna je 2–2,5 m. V hraně koryta se v tomto úseku nachází stromořadí. Na pravém břehu zaúsťuje odlážděný odvodňovací příkop od silničního propustku DN 600 mm a dvě betonové výusti. Mezi další objekty na toku patří dva betonové mostky v ř. km 0,700 a 0,733. V tomto úseku kříží tok několik nadzemních vedení. Na levém břehu jsou garáže a na pravém vede silnice II. třídy II/386 Chudčice – Veverská Bítýška. V dalším úseku Kuřimka protéká zarostlým svahem se zahrádkami na levém břehu a loukou na břehu pravém. V této části toku se nachází několik odběrných zařízení na čerpání vody do zahrádek. V ř. km 1,035 se nachází betonový silniční most, přičemž na pravém břehu se nachází zástavba s oplocenými zahradami a na levém břehu jsou zemědělské pozemky. Samotný most má šikmá křídla, ve kterých jsou umístěny na levém břehu dvě výusti DN 400 mm a DN 500 mm. V místě mostovky přechází přes tok několik ocelových trubek a kabel. Dále proti toku zaúsťuje Chudčický potok, který protéká mezi oplocenými zahradami. V místě hřbitova začíná úsek toku, který je v břehové hraně zarostlý křovinami. Na obou březích je pole. Dále se na toku nachází betonový mostek v ř. km 1,850. Na levém břehu se nachází tenisové kurty a dále proti toku zalesněný svah. Na pravém břehu jsou louky, v břehové hraně jsou stromy a keře. V místě mostku kříží tok nadzemní vedení. V následujícím úseku Kuřimky se nachází kamenný skluz v délce 15 metrů. Nad skluzem se nachází louka a svah. Na silnici II. třídy II/386 Moravské Knínice – Chudčice na ř. km 2,934 se nachází betonový silniční most. Úsek nad mostem je upravený, koryto má tvar jednoduchého lichoběžníku a svahy jsou opevněny kamennou dlažbou. U mostu končí katastrální území obce Chudčice. Délka tohoto vodního toku je 17,11 km, celková plocha povodí dosahuje 49 km2.

Chudčický potok

Chudčický potok pramení v zalesněné oblasti v severozápadní části katastru. Dále protéká přes zemědělsky využívané pozemky a kolem zemědělského družstva, přičemž v intravilánu je z části zatrubněn. Zatrubnění začíná v ř. km 1,415 pod silničním mostem silnice III.třídy III/38529 Sentice – Veverská Bítýška a končí cca 100 metrů pod silničním mostem v ř. km 0,594. Vtok je tvořen železobetonovou troubou DN 1500 a výtok DN 1000. Celková délka zatrubnění je cca 800 metrů. Mezi zatrubněním a mostem Moravské Knínice – Veverská Bítýška potok protéká otevřeným korytem, kde pod vyústěním propustku zasahuje přímo do koryta část budovy, která vytváří spolu s druhým břehem velice úzké koryto. V jižní části katastru se Chudčický potok zprava vlévá do Kuřimky v ř. km 1,172. Celková délka Chudčického potoka činí 2,87 km.

Extravilánem v katastrálním území obce dále protéká bezejmenný vodní tok, který se v ř. km 2,384 vlévá do Kuřimky.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Kuřimka (údaje zpracované pro období 1931–1999)

Hlásný profil Plocha dílčího povodí
N-leté průtoky (m3/s)
  (km2) Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
Nad Lipůvkou 5,675 2,0 3,0 5,0 7,0 9,0 12,5 15,0
Pod Podlesním potokem 16,03 3,6

5,5

9,0 11,5 15,0 20,0 24,0
Pod Lučním potokem 24,36 4,7 7,0 11,0 15,0 19,0 25,0 30,0
Pod Batelovským potokem 38,46 5,5 8,5 13,5 18,0 23,0 30,5 37,0
Ústí potoka 48,99 7,0 --- 16,5 21,0 27,0 35,5 43,0