Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území obce Cizkrajov byla stanovena na 22 obyvatel. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Na území obce Cizkrajov bylo stanoveno 11 ohrožených objektů.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci. »
Ohrožené objekty na území obce Cizkrajov - agregované

Ohrožené objekty na území obce Cizkrajov

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází 2 ohrožující objekty - čistírna odpadních vod Cizkrajov » a čistírna odpadních vod v Dolním Bolíkově », které by mohy být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
V obci se nachází jedno kontaminované místo - areál firmy CIZ-AGRO,a.s. - vepřín. »
Ohrožující objekty na území obce Cizkrajov
Kontaminovaná místa na území obce Cizkrajov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Cizkrajov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Cizkrajov u předsedy povodňové komise obce.