Charakteristika zájmového území

Obec Cizkrajov se nachází ve východní části Jihočeského kraje, jižně od města Dačice, které je příslušnou obcí s rozšířenou působností. Obec se rozkládá na katastrálních územích – Cizkrajov, Dolní Bolíkov, Holešice u Cizkrajova a Mutná. K 31.12.2018 bylo v obci evidováno 542 obyvatel. Katastrální území obce má rozlohu 2 576,24 ha. Z celkové výměry katastrálního území obce tvoří orná půda 44,4 %, lesní pozemky 39,5 %, trvalý travní porost 8,4 % (údaje k 31. 12. 2018, zdroj: ČSÚ, veřejná databáze).

Co se týče využití půdy na území obce Cizkrajov, tak mírně převažují zemědělské oblasti nad lesy. Nejvíce se zde vyskytují jehličnaté lesy, v menším zastoupení pak lesy smíšené a v jižní části katastrálního území lesy listnaté. Příbřežní zónu (přibližně do 100 m) tvoří zemědělské oblasti s přirozenou vegetací, louky, pastviny, orná půda a také nesouvislá zástavba. V severní části území pak příbřežní zónu tvoří jehličnaté lesy společně s loukami a pastvinami.

Katastrální území obce CizkrajovKatastrální území obce Cizkrajov

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Zájmové území se rozkládá v jižní části Křižanovské vrchoviny, v podcelku Dačická kotlina. Obec leží v nadmořské výšce asi 477 m. Při severní, severozápadní a jižní hranici území obce se nachází kopce o nadmořské výšce až 599 m.

Křižanovská vrchovina je plochá vrchovina složená převážně z krystalických břidlic moldanubika, s typickými zalesněnými hřbety. Řeky zde protékají zpravidla hlubokými údolími. Dačická kotlina je protáhlá sníženina se svahy rozkládající se ve směru severoseverozápad - jihojihozápad. Tvoří ji ruly a žuly, střední výška činí 527,6 m. Kotlinou protéká Moravská Dyje. Dno je pokryto zbytky neogenních jezerních usazenin. Převažují pole a louky, vyskytují se zde rovněž louky s vlhkomilnými druhy a lesy ve složení smrk, borovice a bříza.

Odtokové poměry a riziko povodní při přívalových srážkách odpovídají vrchovinnému charakteru krajiny. Zájmová oblast spadá dle hydrogeologické rajonizace do rajonu č. 6540 Krystalinikum v povodí Dyje - západní část.


Struktura půdního fondu

Geomorfologicky náleží  zájmové území do Hercynského systému, provincie Česká vysočina , subprovincie Česko-moravská soustava, celku Křižanovská vrchovina, podcelku Dačická kotlina a spadá pod oblast Českomoravská vrchovina. V severní části zájmového území prochází Bolíkovský potok přes celek Javořické vrchoviny, podcelek Novobystřické vrchoviny a na hranici mezi okrsky Lipolecké vrchoviny a Rudoleckého prolomu. V nivě Moravské Dyje a Bolíkovského potoka se vyvinuly fluvizemě, jinak na území obce převažují kambizemě, doplněné hnědozeměmi a pseudoglejemi.

Celková rozloha řešeného území činí 2 576,24 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako Zemědělská půda (1379,19 ha), která je tvořena převážně ornou půdou (1 144,13 ha), trvalými travními porosty (215,86 ha) a zahradami (19,20 ha). Druhá největší zastoupení zaujímají Lesní půdy (1 018,10 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (128,36 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (18,44 ha). Vodní plochy se rozkládají na 32,14 ha.

Využití pozemků v obci Cizkrajov (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 144.13 ha 44.41 %
Chmelnice 0 ha 0.00 %
Vinice 0 ha 0.00 %
Zahrady 19.20 ha 0.75 %
Sady 0 ha 0.00 %
Trvalé travní porosty 215.86 ha 8.38 %
Lesní půda 1 018.10 ha 39.52 %
Vodní plochy 32.14 ha 1.25 %
Zastavěné plochy 18.44 ha 0.72 %
Ostatní plochy 128.36 ha 4.98 %
Celková výměra k.ú. 2 576.24 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT9 (Quitt, 1961). Oblast se vyznačuje průměrnou lednovou teplotou -3 až -4 °C, červencovou 17 až 18 °C a průměrným úhrnem srážek ve vegetačním období 400 - 450 mm a v zimním období 250 - 300 mm. Sněhová pokrývka zde leží v průměru 60 – 80 dní.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT9

Charakteristika MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50