Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Cizkrajov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Cizkrajov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hydrologické poměry jsou dány geografickou polohou území obce a morfologickou charakteristikou území. Páteřním tokem zájmového území je Bolíkovský potok, který se na východní hranici obce vlévá do Moravské Dyje.

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Cizkrajov je Bolíkovský potok (Lipnický). Číslo hydrologického pořadí 4-14-01-0450. Bolíkovský potok pramení v Českomoravské vrchovině asi 800 m jižně od obce Sumrakov v nadmořské výšce 658 m n. m. Bolíkovský potok měří celkem 25,6 km a územím obce protéká mezi ř. km 0,00 – 9,81 a tvoří východní hranici území obce. Na východní hranici obce se vlévá do Moravské Dyje v nadmořské výšce 450 m. Bolíkovský potok je zdrojem vody pro několik rybníků, z nichž největší je rybník Chytrov.  Na území obce se na Bolíkovském potoce nachází Máchův rybník o rozloze 5 ha a dále několik malých obecních rybníčků, každý o rozloze do 0,5 ha. Na odtoku z jednoho z rybníčků v k.ú. Cizkrajov se nachází kritický bod.

Moravská Dyje pramení v severní části katastrálního území obce Panenská Rozsíčka, jihovýchodně od Třešti v nadmořské výšce 656 m a Českou republiku opouští v nadmořské výšce 448 m jižně od Písečného, nedaleko od Slavonic. Celková délka toku na území ČR je 55,55 km. Obec Cizkrajov leží v rámci České republiky na jejím dolním toku v ř. km 5,49 - 16,26. Moravská Dyje protéká po východní hranici obce od severu k jihu. Celý vodní tok Moravská Dyje je dle vyhlášky č. 178 / 2012 Sb. (CEVT) zařazen do kategorie významných vodních toků.

Základní hydrologické charakteristiky

Na Bolíkovském potoce se nachází hlásný profil C přímo v obci Cizkrajov. Jeho provozovatelem je Povodí Moravy, s.p.. Druhý hlásný profil C se nachází pod obcí Český Rudolec a pod soutokem Bolíkovského potoka a Radíkovského potoka. Provozovatelem profilu je obec Cizkrajov. Třetí hlásný profil kategorie C se nachází v katastrálním území Markvarec na mostní konstrukci pod výtokem z Mlýnského rybníka. Most je ve vlastnictví obce Český Rudolec.

Vodní toky na území obce Cizkrajov


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Cizkrajov

Přehled vodních nádrží na území obce Cizkrajov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce se na Bolíkovském potoce nachází Máchův rybník o rozloze 5 ha a dále několik malých obecních rybníčků, každý o rozloze do 0,5 ha. Na odtoku z jednoho z rybníčků v k.ú. Cizkrajov se nachází kritický bod.