Charakteristika zájmového území

Obec Česká Metuje se nachází v Královehradeckém kraji. Přísluší pod obec s rozšířenou působností Náchod. V obci je evidováno 298 obyvatel (k 1. 1. 2019). Katastrální území obce leží v nadmořské výšce 450 - 550 m. Obec leží na obou březích řeky Metuje, která protéká od severu k jihu. V obci se do Metuje vlévá z pravé strany vodní tok Vlásenka. Dominantou obce je stolová hora Ostaš nacházející se stejně jako obec Česká Metuje v CHKO Broumovsko.
Obec nabízí mnoho relaxačních a zájmových příležitostí (Sbor dobrovolných hasičů - fungující již více než 110 let, Divadelní soubor, Myslivecké sdružení Metuje).

 

 Území obce Česká Metuje

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologické členění:   
Systém: Hercynský   
Provincie:
 Česká vysočina    
Subprovincie: 
Krkonošsko-jesenická soustava       
Oblast: 
Orlická           
Celek:
 Broumovská vrchovina        
Podcelek:
 Polická vrchovina


Broumovská vrchovina má velmi členitý charakter, střední výška je 527,1 m. Vrchovina spadá převážně do povodí Metuje, Úpy a Stěnavy. Vyskytují se zde karbonské a permské sedimenty, permské porfyry a melafyry, dále také triasové a svrchnotriasové sedimenty. Oblast je velmi tektonicky porušena, jedná se o silně rozčleněný erozně denudační reliéf vnitrosudetské pánve. Nalézají se zde suky, strukturní hřbety, stolové hory či denudační plošiny. Charakteristické pro Broumovskou vrchovinu jsou skalní útvary.

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha katastrálního území obce Česká Metuje je 969,8 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že v území zcela převažuje orná půda (439,4 ha). Velký podíl území tvoří také trvalé travní porosty (220,2 ha) a lesní půda (211 ha). Zbytek území tvoří sady (16,7 ha) a zahrady (15 ha), zastavěné plochy (10,7 ha) a ostatní (51,5 ha) plochy. Vodní plochy se rozkládají pouze na 5,2 ha.

Využití pozemků v obci Česká Metuje  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 439,4 ha 45,3 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 15 ha 1,5 %
Sady 16,7 ha 1,7 %
Trvalé travní porosty 220,2 ha 22,7 %
Lesní půda 211 ha 21,8 %
Vodní plochy 5,2 ha 0,5 %
Zastavěné plochy 10,7 ha 1,1 %
Ostatní plochy 51,5 ha 5,3 %
Celková výměra k.ú. 969,8 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce Česká Metuje a do mírně teplé klimatické oblasti MT2.

Charakteristické indexy pro mírně teplou oblast MT2

Charakteristika MT2
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50