Způsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou povinni při změně svých kontaktních údajů nahlásit je předsedovi povodňové komise, který zajistí jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně.

Předseda povodňové komise je povinen předat příslušnému vodoprávnímu úřadu zaktualizované části povodňového plánu vždy do 10. února.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.