Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Náchod.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Česká Metuje.

Osoby na území obce Česká Metuje budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení komunikací a objektů v okolí řeky Metuje. Proto je vhodné stanovit dvě objízdné trasy. Objízdná trasa vedoucí směrem na Žďár nad Metují především pro obyvatele východní částí obce. Obyvatelé ze západní části obce (pravý břeh toku), v případě neprůjezdnosti mostů do centra obce, využijí objízdnou trasu směrem na Vlásenku. »
Dopravní omezení na území obce Česká Metuje
Objízdné trasy na území obce Česká Metuje

Dopravní omezení a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.