Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Mezi významné povodně, které postihly region v posledních letech, se řadí roky 1997, 2000, 2006 a 2013, kdy povodně zasáhly celé povodí středního Labe. Došlo k rozlití toku z koryta, čímž vznikly zejména škody na nemovitém majetku soukromých osob.

 

Historické povodně

Povodeň 16.6.1926
Největší povodeň byla 16.6.1926, kdy záplava pronikla až do vlastní obce, takže bylo nutno vyvádět i dobytek z čísel p. 15, 16, 27, 30 a 32 a v číslech 27 a 30 voda zaplavila i obytné místnosti. Silnice z Černé do Rybitví byla u mlýna pod vodou, takže se občané museli převážet lodí.
Povodeň v červenci 1997
Povodně z července roku 1997, způsobené velmi intenzivními srážkami, zasáhly také východní Čechy. Úhrny srážek během pár dnů dosáhly až poloviny hodnoty ročního úhrnu srážek. Na stanici Němčice (asi 20 km nad obcí Černá u Bohdanče) Labe dosáhlo vodního stavu 622 cm a byl významně překročen 3. SPA.
Povodeň na jaře 2000 a 2006
Jarní typ povodní, vyvolaných táním sněhu v kombinaci s dešťovými srážkami, zasáhl oblast Horního a středního Labe v březnu roku 2000 a ze stejné příčiny pak i v dubnu roku 2006. V obou případech bylo zaznamenáno překročení 3. SPA na stanicích Němčice i Přelouč. Průtok v Labi kulminoval na Q10-20.
Povodeň květen-červen 2013
Další povodní, která zasáhla region Pardubic, byla událost z přelomu května a června roku 2013. Po deštivém jaru 2013 byla podstatná část území České republiky nasycena vodou z jarního tání a dešťů. Zejména měsíc květen byl pro oblast Čech srážkově nadprůměrný (cca o 2/3 více srážek) a zákonitě tedy byla i vyšší nasycenost půdy. Bezprostřední příčinou pak byla tlaková níže nad střední Evropou, která přinesla nad oblast České republiky intenzivní srážkovou činnost už koncem května. V tomto pásmu se navíc vyskytl řetěz silných bouří, rozsáhlá část území zaznamenala srážkové úhrny přes 100 mm/den. Na Pardubicku zaznamenal labský limnigraf Němčice překročení 2. SPA při 417 cm a 340 m3/s.