Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Dubenec je při povodni ohrožováno 21 budov, které trvale obývá zhruba 44 obyvatel, z toho 7 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, handicapovaní). Při povodni významného rozsahu může být v obci ohroženo až 75 obyvatel, jejichž nemovitosti se nacházejí v blízkosti vodního toku Bytízský potok. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Dubenec - agregované

Ohrožené objekty na území obce Dubenec

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Na území obce Dubenec se nevyskytuje žádný ohrožující objekt, který by v případě povodně mohl do vodního toku uvolnit materiál případně jej kontaminovat.
Ohrožující objekty na území obce Dubenec
Kontaminovaná místa na území obce Dubenec

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Dubenec.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Dubenec u předsedy povodňové komise obce.