Charakteristika zájmového území

Obec Dubenec se nachází ve Středočeském kraji, přibližně 7 kilometrů východně od města Příbram, na silnici spojující Prahu a Strakonice. Obec Dubenec leží v oblasti příbramských uranových dolů. Dominantu obce tvoří bývalý lovecký zámeček Dubenec, který pochází z druhé poloviny 18. století a patřil ke známému hradu Karlštejnu. Počet obyvatel k 1. 1. 2021 je 314 osob.

Většina zastavěného území leží pod svahem ve východní části katastru obce. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o větší zemědělské a průmyslové komplexy.

Intravilánem obce protéká Bytízský potok, který se v severní části obce vlévá pravostranně do vodního toku Kocába. Vodní tok Kocába protéká severní částí katastrálního území obce a zčásti vytváří severovýchodní hranici katastru.

Oblast Dubence se stala v padesátých letech významným regionem pro těžbu uranové rudy. To sice znamenalo nové pracovní příležitosti pro obyvatele, došlo však k těžké devastaci krajiny. Obec obklopily šachty, byla postavena pověstná věznice pro politické vězně. Za oběť dobývání uranu padlo 30 ha obecního lesa a pozemků i řada polí obecních občanů. Nejtíživěji však těžba uranu dopadla na ztrátu vody ze studní vlivem poddolování a z tohoto důvodu uranové doly započaly v letech 1958 výstavbu kanalizace odpadních vod, čistící stanici a stavbu nádrže na pitnou vodu. V roce 1960 vybudovaly Uranové doly vodovod v obci, za ztrátu vody ve studních. Roku 1971 byla vybudována část splaškové komunikace v obci. Od roku 1979 byla obec přičleněna k městu Příbram. 

Katastrální území obce Dubenec

Struktura půdního fondu

Co se týče využití půdy na území obce Dubenec, tak převažuje orná půda v zastoupení téměř 41.8 %.

Využití pozemků v obci Dubenec  (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 169 ha 41.8 %
Zahrady 12 ha 3 %
Sady 1 ha 0.2 %
Trvalé travní porosty 26 ha 6.4 %
Lesní půda 73 ha 18.1 %
Vodní plochy 6 ha 1.5 %
Zastavěné plochy 14 ha 3.5 %
Ostatní plochy 102 ha 25.2 %
Celková výměra k.ú. 404 ha 100 %

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec se z geomorfologického hlediska nachází v provincii Česká vysočina, na hranici subprovincií Poberounská soustava a Českomoravská soustava, na rozhraní oblasti Brdská oblast a Středočeská pahorkatina, na hranici celku Brdská vrchovina a Benešovská pahorkatina. Obec dále leží v podcelku Příbramská pahorkatina a Březnická pahorkatina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje kolem 458 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o nadmořské výšce 507 m.

Klimatické charakteristiky

Většina katastrálního území obce Dubenec spadá pod mírně teplou klimatickou oblast MT7. Jižní a jihozápadní část katastru obce se rozkládá v mírně teplé klimatické oblasti MT5 a východní výběžek katastru se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT10. Lokalita v oblasti MT7 a MT5 se tak vyznačuje normálně dlouhým až krátkým létem, mírně teplým až chladným létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a normálně dlouhou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem  550 - 650 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7 – 8°C.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT5, MT7  MT10

Charakteristika MT5 MT7 MT10
Počet letních dnů 30 - 40 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 140 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 50 - 60 40 - 50 40 - 50