Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Dolní Lhota je z hlediska výskytu povodní nebezpečná situace, kdy se rozvodní tok Opusta v místě nedostatečně kapacitního mostku u silnice č. 46610 a voda se vylévá i mimo koryto vodního toku. Nejvíce ohrožena je ulice Československých tankistů a Podjárky. Povodňová situace bude zhoršena i případnými plaveninami, které ucpou/sníží průtočnou kapacitu propustku. Další nebezpečná situace může vzniknout rozvodněním vodního toku Porubka mimo koryto toku.
Ohroženo je několik obytných a rekreačních objektů. Při vybřežení toku dochází k zaplavení fotbalového hřiště. Celkově je při povodni v obci ohroženo 12 budov, které trvale obývá zhruba 28 osob, z toho 2 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Dolní Lhota- agregované

Ohrožující objekty

V zájmovém území městyse se nachází jeden objekt, který může být při povodni zdrojem kontaminace – skládka tuhého komunálního odpadu u toku Opusta. »
Ohrožující objekty na území obce Dolní Lhota
Kontaminovaná místa na území obce Dolní Lhota

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Dolní Lhota.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Dolní Lhota u předsedy povodňové komise obce.