Charakteristika zájmového území

Obec Dolní Lhota se nachází v okrese Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Leží na nejvýchodnějších výběžcích Nízkého Jeseníku a na okraji Ostravské pánve. Ve vzdálenosti 9 km severovýchodně leží město Hlučín, 11 km jihovýchodně statutární město Ostrava, 11 km jihozápadně město Bílovec a 13 km severně město Kravaře. Obec nemá průmyslový charakter, obyvatelé tak pracují zejména ve službách nebo za prací dojíždějí do Ostravy. Spojení s Ostravou zajišťuje tramvajová linka číslo 5 ostravského dopravního podniku.

K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1488 obyvatel. V obci je mateřská školka a nižší stupeň základní školy. Výuku vyššího stupně poskytuje ZŠ v nedaleké Velké Polomy. Dolní Lhota má obecní knihovnu, působí zde sbor dobrovolných hasičů. Sportovní výchovu organizuje TJ Sokol.

Využití pozemků v obci Dolní Lhota (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 222,4 ha 41,3 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 44,9 ha 8,3 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 37,5 ha 7,0 %
Lesní půda 178,8 ha 33,2 %
Vodní plochy 3,2 ha 0,6 %
Zastavěné plochy 13,6 ha 2,5 %
Ostatní plochy 38,0 ha 7,1 %
Celková výměra k. ú. 538,4 ha 100 %

 

 Katastrální území obce Dolní Lhota

 

Obec se nachází na levém svahu údolí Porubky, na samém okraji podhůří Nízkého Jeseníku. Dominantní jsou v okolí menší zemědělské plochy, převážně pole s klasickými plodinami Ostravské pánve. Lesnatých porostů se v samotné obci zachovalo málo, nepůvodní smíšený les je na kopci Strážnice (místní název Břem), podél silnice do Kyjovic se nachází jeden z mála celistvějších borových lesů na Ostravsku. Souvislý, převážně listnatý porost (místní název Obora) dělí Dolní Lhotu od ostravské městské části Krásné Pole. Severní částí obce protéká menší potok Opusta.

V dnešní době zástavba obce plynule přechází v místě tramvajové zastávky Dolní Lhota do zástavby sousedního Čavisova, nacházejícího se na pravém břehu Porubky.

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy, celku Nízký Jeseník a podcelku Vítkovská vrchovina (okrsky Děhylovská pahorkatina a Těškovická pahorkatina).

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT10.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT10

Charakteristika
MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet dní s mrazem 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40                    
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60