Charakteristika zájmového území

Město Hanušovice se nachází v severní části Olomouckého kraje, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk. Katastrální území se kromě Hanušovic skládá z Hynčice nad Moravou, Potůčníku, Vysokých Žibřidovic a Žlebu. Město leží na železniční tepně Šumperk – Jeseník, Hanušovice – Lichkov a zároveň odtud vede regionální železnice do Starého Města pod Sněžníkem. Městem prochází silnice II. třídy č. 446 ze směru Olomouc na Staré Město a silnice II. třídy č. 369 ze směru Zábřeh na Moravě na Dolní Lipovou. V západní části území leží silnice II. třídy 312 ve směru na Králíky. Město je také známé pivovarem Holba, jež zde byl založen již roku 1874. K 31. 12. 2015 bylo zde bylo evidováno 3 181 obyvatel. Velikost katastru činí 3 681 ha.

Využití pozemků na území města Hanušovice

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 46,9 %
Orná půda 15,4 %
Zahrady  1,0 %
Trvalé travní porosty 30,5 %
Lesní půda 43,0 %
Zastavěné plochy 1,0 %
Vodní plochy 0,8 %
Ostatní plochy 8,3 %
Celková výměra k. ú. 3681 ha

Z celkové plochy katastru 3 682 ha tvoří zemědělská půda 1 733 ha (46,9 %). Ze zemědělské půdy jsou nejvíce zastoupeny trvalé travní porosty s 30,5 %. Velké zastoupení mají i lesy s 1577 ha, tedy 43 % z celkové plochy území. 

 

Vymezení katastru města Hanušovice

Katastr Hanušovic leží ve výrazně kopcovitém terénu, samotný intravilán města se pak nachází v poměrné úzkém údolí na soutoku Moravy a Branné. Z geomorfologického hlediska se zájmové území nachází v Krkonošsko-jesenické soustavě, Jesenické podsoustavě, celku Hanušovická vrchovina. Geomorfologický podcelek Branenská vrchovina se v území člení na tři okrsky. Prvním okrskem je Staroměstská kotlina, jež leží na severu katastru mezi řekami Branná a Morava. Tato tektonická kotlina je vytvořená zejména v granodioritu až křemenném dioritu a nachází se v ní četné těžební tvary (například kamenolom na soutoku Krupé a Moravy). Kopřivenská vrchovina zaujímá jihovýchodní výčnělek katastru s místními částmi Hynčice nad Moravou a Potůčník. Tato kerná vrchovina rozřezána vodními toky Branné a Moravy tvoří v území nižší terén s pedimenty. Posledním geomorfologickým okrskem je zalesněná Jeřábská hornatina na jihozápadě. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně kolem 500 až 600 m n. m. Nejvyšší bod katastru dosahuje nadmořské výšky přes 950 m n.m. Území je součástí Ramzovského nasunutí, oblasti významné hydrogeologické struktury.

V území Hanušovic je registrováno několik sesuvných lokalit. Aktivní svahová nestabilita přírodního původu je lokalizována v centru Hanušovic na soutoku Moravy a Branné asi sedm metrů od jejich břehu. Jedná se o svah deluviálních sedimentů, kde hlavními faktory sesuvu mohou být srážky a nasycení vodou. V tom případě hrozí znepřístupnění silnice ve směru na Hynčice. Hrozba dalších plošných sesuvů je ve směru toku Moravy na levém břehu, kde by se mohly při vysokých srážkách či podmáčení utrhnout jihovýchodní svahy nad řekou. V roce 2000 byl rovněž zaznamenán sesuv na katastrálním území Potůčník, asi 500 m jižně od železničního přejezdu. 

Na katastrálním území se nachází přírodní park Poláchovy stráně – Výří skály, které jsou chráněny i jako evropsky významná lokalita. Drtivou většinu katastru pokrývá ptačí oblast Kralický Sněžník. Dále sem zasahují dvě území sítě EECONET. V rámci ÚSES zde leží nadregionální biocentrum, regionální biokoridor a nadregionální biokoridor. 

Intravilánem protéká velké množství toků, nicméně nejvýznamnější je Morava a Branná, které se stékají přímo v centru Hanušovic. Mezi další významnější toky patří Krupá, vlévající se nad Hanušovicemi do Moravy, Potůčník, vlévající se do Branné nad intravilánem města a Hanušovický potok, jež ústí rovněž do Branné přímo v Hanušovicích. Ostatní vodní toky jako Prudký či Zelený potok tvoří hranice katastru a neprotékají zastavěným územím. Severní část území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Žamberk - Králíky. 

Charakteristika mírně teplé oblasti MT2 a chladných podoblastí CH6 a CH7

Charakteristika
MT2  CH6
CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C]  -3 - (-4) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 14 - 15 15 - 16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 16-17 140 - 160 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 120 - 140 100 - 120

Poměrně velké katastrální území spadá do chladné klimatické oblasti CH7, okrajově do území zasahují chladná oblast CH6 a mírně teplá oblast MT2. Klima Hanušovic se tak vyznačuje krátkým, chladným a vlhkým létem, dlouhým a mírně chladným přechodným obdobím a dlouhou, mírnou a mírně vlhkou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti dosahuje rozmezí 700-1000 mm, průměrné roční teploty potom 6-7 °C.

Digitální model reliéfu města Hanušovice se znázorněním vodních toků

Digitálním modelem reliéfu se rozumí reprezentace reliéfu spojitě se měnícího v prostoru. Spolu s vrstevnicemi tak znázorňuje členitost nadmořské výšky v území. Reliéf v okolí Hanušovic je rozřezán třemi výraznými vodními toky, jež se stékají v centru města ve výšce asi 350 m n. m. Nakupení vrstevnic na březích vodních toků vyjadřuje výrazné zahloubení koryt řek. Sever katastru se postupně zvedá až k nadmořské výšce přesahující 950 metrů n.m. Celkové převýšení s asi 700 metry na území obce je tak velmi výrazné a může být jednou z příčin přívalových povodní. 

Sklonové poměry na území města Hanušovice