Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Hanušovice leží na soutoku tří významných řek, a to Morava, Branná a Krupá. Potenciální povodňové nebezpečí je poměrně významné. 

Morava

Nejvýznamnějším vodním tokem na území města je řeka Morava. Celý tok má délku 354 km a plocha povodí činí 26 658 km2. Průměrný průtok řeky Moravy u ústí je 120 m3/s. Morava pramení pod vrcholem Kralického Sněžníku v nadmořské výšce 1 370 m n.m. a ústí do Dunaje u slovenské obce Děvín v nadmořské výšce 136 m n.m. Od pramene teče přibližně jižním směrem, kde protéká nejprve hornatinou Kralického Sněžníku, Branenskou vrchovinou a Mohelnickou brázdou. Střední část toku se nachází na území Hornomoravského úvalu a dolní úsek v Dolnomoravském úvalu, kde se tato řeka stáčí k JZ. Morava je vodohospodářsky významný tok, kde se pstruhová voda nachází až k jezu v Hanušovicích. Na levostranném přítoku Moravy – Žlebském potoce leží hydrologická zajímavost Žlebský vodopád. Vodopád měří pět metrů a stéká po stěně skalní pukliny.  

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Morava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Vlaské, Morava 331,2 1,88 10,7   ---  26,1 34,7  ---  59,6 72,5
Hlásný profil kat. B Vysoký potok, Morava 336,7 1,35 8,1 --- 21,1 28,5 --- 49,8 60,9
Hlásný profil kat. A Raškov, Morava 322,8 6,29 38,3 --- 76 97,2 --- 158 189

Mapa povodí Moravy po soutok s Krupou

  

Podélný profil vodního toku Morava na území města Hanušovice

Branná

V centru Hanušovic, v 400 m n.m. se do Moravy vlévá zleva vodní tok Branná. Branná pramení na svazích Sokolského hřbetu mezi vrcholy Brousek a Smrk ve výšce 1085 m n.m. Plocha povodí je 113,3 km2. Celkové délka toku je 21,6 km. Průměrná průtočnost u ústí je 1,69 m3 /s.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Branná

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Jindřichov, Branná 4,9 1,53 8,7 --- 25,2 35,5 --- 67,4 85,2

Mapa povodí Branné

  

Podélný profil vodního toku Branná na území města Hanušovice

Krupá

Vodní tok Krupá pramení na jižních svazích Mlžného vrchu ve výšce 905 m n. m. Ústí zleva do Moravy u Hanušovic v nadmořské výšce 430 m n. m. Plocha povodí tvoří 112,7 km2. Délka toku je 19,2 km. Průměrná průtočnost u ústí je 2,02 m3 /s. 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Krupá

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Habartice, Krupá 2,3 1,88 14,1 --- 33,4 45,2 --- 81,1 101

Mapa povodí Krupé

 

Podélný profil vodního toku Krupá na území města Hanušovice 

Hanušovický potok

Povodňové ohrožení může představovat i Hanušovický potok. Ten pramení na hranici katastru a po 3,7 km se vlévá v centru obce do Branné. Podobně může intravilán ohrozit i Kopřivná, která se po 4,7 km vlévá přímo v Hanušovicích do Moravy. 

Podélný profil vodního toku Hanušovický potok

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Hanušovice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Morava, Branná a Krupá. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. B Habartice, Krupá ve správě ČHMÚ, který se nachází na pravém břehu Krupé u silnice č. 446 ve směru na Staré město pod Sněžníkem.» Přenos dat ze stanice probíhá každé 4 hodiny, při překročení SPA každých 10 minut.
Klíčovým hlásným profilem je profil kat. A Vlaské, Morava. Tento profil je vzdálen od centra města asi 2 km a může tak včasně hlásit zvýšení hladiny na řece Moravě. Profil je umístěn na pravém břehu toku v obci Vlaské, pod mostem přes Moravu na silnici Hanušovice - Malá Morava. »Stupně povodňové aktivity pro tento profil jsou platné v úseku od ústí Malé Moravy po soutok s Krupou. Hladinoměr je provozovaný ČHMÚ.  
Dalším důležitým hlásným profilem je profil kategorie A Jindřichov, Branná, jež se nachází v obci Jindřichov, pod mostem přes Brannou do místní části Rakousko na pravém břehu. Stanovené stupně povodňové aktivity pro tento profil platí od ústí Losinského potoka po ústí do Moravy. »
Posledním, sice vzdálenějším, ale přesto směrodatným hlásným profilem je profil kat. B Vysoký potok, Morava. Je umístěn v obci Malá Morava před křižovatkou silnice 31230-1 na mostě ve formě ultrazvuková sondy. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Hanušovice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.