Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
Tel.: 583 231 284, 583 231 365
E-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 228
E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 395
E-mail: v-kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra