Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Šumperk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise města Hanušovice.

Osoby na území města Hanušovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Na území města Hanušovice může nastat zaplavení komunikace u průmyslového areálu ZKL na jihu Hanušovic (Q20) a následné zneprůjezdnění silnice II. třídy č. 369. V tomto případě by byla objízdná trasa volena ulicí Pod Hradem směrem na jih. »Dalšímu ohrožení podléhají komunikace ve středu města, ohrožené řekou Brannou. Při zneprůjezděnní mostu přes Hanušovický potok k průmyslovému areálu může být zvolena přístupová cesta ze severu ze silnice II. třídy č. 369. » Při výrazném rozlití řeky Moravy může nastat dopravní omezení na silnici II. třídy č. 312 ze směru Malá Morava a na mostu u hanušovického kamenolomu. » Přesné objízdné trasy budou voleny operativně dle aktuálního ohrožení předsedou povodňové komise a v součinnosti s Policií ČR.
Dopravní omezení na území města Hanušovice
Objízdné trasy na území města Hanušovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.