Hladinoměry - Nedvědice

Nedvědice (Nedvědička)

V centru městyse Nedvědice je u dřevěné lávky v ř. km 0,375 umístěna vodočetná lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Tato lať je ve správě městysu Nedvědice a slouží pro vizuální odečet přímo v centru městyse.

Nedvědice (Svratka)

Na cestním mostě ř. km 95,588 (před soutokem s Nedvědičkou) se nachází hlásný profil kat. C, Nedvědice, Svratka, který provozuje městys Nedvědice . Na betonovém pilíři jsou barevně vyznačeny stupně povodňové aktivity, které vyjadřují vzdálenost od spodní hrany mostovky. Profil je směrodatný pro území městyse Nedvědice.

Pernštejn (Nedvědička)

Na toku Nedvědička je na hospodářském mostku ř. km 1,850 v místní části Pernštejn umístěn hlásný profil kat. C. Pernštejn (Nedvědička). Profil je vybaven ultrazvukovou sondou pro sledování výšky hladiny Nedvědičky a také automatickým odesílám dat a výstražných sms zpráv. SPA jsou směrodatné pro městys Nedvědice.

Ujčov - koupaliště (Svratka)

Hlásný profil kat. C (ve správě obce Ujčov) se nachází při vstupu Svratky do intravilánu obce Ujčov na mostku pro pěší vedoucím ke koupališti. Hladinoměrné čidlo automaticky odesílá data a varovné sms zprávy. Příjemci varovných sms zpráv o překročení limitní hodnoty jsou obec Ujčov a městys Nedvědice.

Vír pod vyrovnávací nádrží (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází 100 m pod výtokem z turbíny vyrovnávací nádrže VD Vír II na pravém břehu. Profil je ve správě ČHMÚ.