Charakteristika zájmového území

Městys Nedvědice se nachází v samotném cípu Jihomoravského kraje na hranici s krajem Vysočina přibližně 14 kilometrů severozápadně od města Tišnov, který je současně jeho obcí s rozšířenou působností. Nedvědice se rozkládá v podhradí státního hradu Pernštejn a součástí městyse je také stejnojmenná osada Pernštejn. Z občanské vybavenosti se zde nachází několik prodejen smíšeného zboží, penzionů a restaurací, základní a mateřská škola, zdravotní středisko, kulturní dům a také kostel sv. Kunhuty. Městysem prochází silnice II třídy 387, 390 a železniční trať Tišnov – Žďár nad Sázavou. K 1.1. 2020 bylo v městysi evidováno 1335 obyvatel.

 

Katastrální území městyse Nedvědice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Zájmové území městyse Nedvědice leží z geomorfologického hlediska v Českomoravské vrchovině, v celku Hornosvratecká vrchovina a podcelku Nedvědická vrchovina. Zaříznuté údolí Svratky pak rozděluje území na dva okrsky, na východ od údolí se táhne Sýkořská hornatina a na západě je vymezena Pernštejnská vrchovina. Oba okrsky se vyznačují vyklenutým povrchem, který je rozbrázděn hlubokými údolími vodních toků a v obou se hojně vyskytují kryogenní tvary (balvanové proudy, kamenná moře, izolované skály atd.). Většina zástavby městyse leží v nadmořské výšce mezi 320 – 400 m n. m. Nejvyšší bezejmenný vrch na území městyse leží na jeho severozápadním okraji a má nadmořskou výšku 535,6 m n. m., nejníže protéká vodní tok Svratka, katastr opouští ve cca 320 m n. m.

Geologicky se jedná o velmi nehomogenní území. Úzké nivy Svratky či Nedvědičky jsou vyplněny fluviálními sedimenty kvartérního stáří, na které místy navazují spraše, sprašové hlíny, na úpatích svahů dominují smíšené deluviální sedimenty. Zalesněná část katastrálního území na západ od koryta vodního toku Svratka je tvořena zejména metamorfity, kdy se střídají svory s migmatity a ortorulami. Tyto dominantní metamorfity narušují malé lokality vápence, amfibolitu a kvarcitu. Východní svahy nad údolím Svratky tvoří pásy střídajících se hornin, jmenovitě amfibolitu, svoru (i s příměsí granátu), vápence a pararul s granátem.

Struktura půdního fondu

Na fluviálních sedimentech v údolní nivě se vyvinuly fluvizemě glejové, modální a v malé míře i psefytické. Zástavba městyse je vystavěná převážně ve sprašovém pásu, na kterém vznikla hnědozem. Východní i západní svahy a zalesněné komplexy tvoří kambizemě, dominuje kambizem mesobazická, dále jsou zastoupeny typy oglejená, oglejená mesobazická, rankerová a dystrická. Na nejprudších svazích se špatně vyvinutými půdními horizonty se nachází surové půdy, rankery i rendziny.
Celková rozloha řešeného území činí 654 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území městyse vyskytují. Nejvíce zastoupená je lesní půda (53,1 %), následují ostatní plochy (15,4 %) a trvalé travní porosty (10,3 %). Vodní plochy zaujímají pouze 1,9 %. Na území městyse Nedvědice se nevyskytují žádné chmelnice ani vinice. 

Využití pozemků v městysi Nedvědice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 48.8 ha 7.5 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 50.2 ha 7.7 %
Sady 7.1 ha 1.1 %
Trvalé travní porosty 67.4 ha 10.3 %
Lesní půda 347.5 ha 53.1 %
Vodní plochy 12.5 ha 1.9 %
Zastavěné plochy 19.9 ha 3 %
Ostatní plochy 100.6 ha 15.4 %
Celková výměra k. ú. 654 ha 100 %

 


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá převážná část městyse do mírně teplé podoblasti MT9, část městyse spadá taktéž do mírně teplé podoblasti MT3.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3 a MT9

Charakteristika
MT3 MT9
Počet letních dnů 20 - 30 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v dubnu 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v červenci 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v říjnu 6 - 7 7 -8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80
Počet zamrečených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 -50