Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Nedvědice

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Nedvědice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Městys Nedvědice spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Svratka

Největší levobřežní přítok Dyje, kterým je Svratka, pramení severně od Žďáru nad Sázavou u obce Cikháj na jihozápadním úbočí Žákovy hory v nadmořské výšce 823 m. Odtud teče nejprve severovýchodním směrem až po obec Borovnice, načež pokračuje jihovýchodním směrem k Brnu. Až po Veverskou Bítýšku protéká většinou úzkým údolím s vysokými úbočími, kde údolní dno nepřesahuje šířku několika set metrů. Pod Brnem vtéká do nížinné oblasti Dyjskosvrateckého úvalu.

 

Vodní toky na území městyse Nedvědice

Popis Svratky protékající územím městyse od ř. km 93,960 do ř. km 97,508, tj. v délce cca 3,55 km:

V ř. km 93,372 přemosťuje koryto Svratky železniční šikmý most z ocelové příhradové konstrukce nad Černvírem. Na pravém břehu jsou polní pozemky zaplavované při povodních a inundované vody mohou odtékat i mostkem šířky cca 4 m pod železničním náspem. V tomto prostoru se na pravém břehu nachází oplocený areál ČOV Nedvědice.

Asi 200 m nad železničním mostem v blízkosti ČOV je umístěn na řece Svratce v ř. km 93,927 pevný srubokamenný jez se zděnými kamenobetonovými nábřežními zídkami. Jez byl vybudován v roce 1928 a rekonstruován v roce 1953 a slouží ke vzdouvání vody do levobřežního náhonu na pilu. Šikmá přelivná plocha má délku cca 22,5 m s korunou na kótě 315,30 m n. m. V nábřežní zdi je vtok do náhonu hrazen dvěma ručně ovládanými stavítky. Náhon na zemědělských pozemcích v inundačním území není ohrázován, takže při povodních převádí malou část povodňových průtoků.

Nad pevným jezem je koryto Svratky neohrázované. Na obou stranách je inundační území se zemědělsky obhospodařovanými pozemky v údolí ohraničeném na levém břehu zalesněným svahem a na pravém břehu železničním násypem. V Nedvědici je v ř. km 94,300 na pravém břehu Svratky vyústěn otevřený odpad od náhonu, který je v zastavěném území ohrázován. Mezi odpadem náhonu ve spodní části a oplocením průmyslového podniku (MEZ) pod dalším jezem a řekou Svratkou je rovněž inundační území. V ř. km 95,485 je nad areálem průmyslového podniku v Nedvědici pevný boční jez v zastavěném území. Pevný boční jez v Nedvědici v ř. km 95,485, který slouží ke vzdouvání vody do náhonu pro potřeby místního podnikuŠikmá betonová přelivná plocha má délku přelivu 37,5 m a návodní hranu na kótě cca 320,00 m n. m. Při pravobřežní zdi vedle hlavního přelivu je pilířem oddělena štěrková propust šířky cca 1,5 m hrazená stavidlovou dřevěnou tabulí s ručním ovládáním. Na pravém břehu je v nábřežní zdi vtok do otevřeného náhonu hrazeného dvěma stavidly šířky cca 1,5 m s motorickým ovládáním. V areálu podniku je náhon zatrubněn - (pravděpodobně potrubí DN 800 v počtu 3 ks).

Do nadjezí je při pravobřežním pilíři zaústěn tok Nedvědička. Nad jezem v ř. km 95,588 je původní silniční ocelový most příhradové konstrukce o jednom poli, který nyní slouží jen pro pěší. Nový silniční most přes Svratku v Nedvědici je cca o 100 m výše v ř. km 95,690.

Výše proti toku nad silničním mostem se koryto přimyká k silničnímu tělesu na levém břehu a na pravém břehu se údolí Svratky rozevírá a snížený terén je využíván k převádění inundovaných vod pod ostrým meandrem na konci městyse. V inundačním území pod koupalištěm nad Nedvědicemi Svratka protéká korytem situovaným napříč údolí a přibližuje se k patě zalesněného svahu přilehlého kopce. Pod svahem je do Svratky zaústěn Kovářovský potok. Průtočný profil inundace se v místě koupaliště zužuje prakticky až do profilu koryta řeky, neboť pláže koupaliště jsou zvýšené v násypu nad původní terén. Těsně pod oploceným areálem koupaliště prochází značkovaná turistická cesta, která přechází na pravý břeh přes lávku pro pěší na řece Svratce v ř. km 96,800 z ocelové příhradové konstrukce. Podpěry lávky jsou až za břehovými hranami.

Hned nad koupalištěm je v ř. km 96,920 zaústěn do Svratky na levém břehu přítok - Chlébský potok, který má levobřežní hráz ještě převýšenou nad terén v areálu koupaliště, takže nedovoluje nátok vody z potoka do tohoto prostoru a rovněž tvoří překážku při proudění inundovaných vod z řeky Svratky do polí nad koupalištěm. Povodňové průtoky se tak soustředí do vlastního koryta u zaústění potoka a protékají podél oploceného a zvýšeného terénu koupaliště. Koryto nad koupalištěm je tedy neohrázované. V lokalitě Bořinov je na silniční komunikaci přes Svratku v ř. km 97,508 osazen ocelový příhradový most o jednom poli. Nájezd na silniční most od Nedvědice je poněkud snížen před mostem.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Svratka

Místo profiluPovodí [km2]Qa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Vír - pod přehr., Svratka 486,55 3,97 31,5 - 50,3 61,2 - 93,2 110
Svratka před soutokem s Nedvědičkou 625,56 -- 39,5 53 71,5 86,5 102 123 140
Svratka pod soutokem s Nedvědičkou 710,97 4,89 44,5 59,5 81,5 98,5 116 141 161

 

Nedvědička

Nedvědička zaúsťuje do Svratky z levého břehu v ř. km 95,488. Celková délka Nedvědičky na území městyse je cca 3,900 km. Po ř. km cca 1,500 protéká Nedvědička pouze územím městyse Nedvědice, od ř. km 1,500 - 1,860 jde hranice katastrálních území Nedvědice a Sejřku středem toku. Hranice mezi těmito obcemi jde ještě v ř. km 2,310 - 3,900. Větší část toku protéká zastavěným územím městyse, kde se nachází mnoho nemovitostí. Podél levého břehu vede silnice do Věžné.

Ř. km 0,000 – 0,491

V tomto úseku je Nedvědička upravena do lichoběžníku o šířce dna cca 10 – 11 m a proměnlivé hloubce profilu 1,2 – 2,0 m. Svahy jsou opevněny lomovým kamenem, výška břehů se postupně zvyšuje směrem proti toku až na výšku větší než 2 m. Nedvědička zaúsťuje nad pevným stupněm ve Svratce. Na obou březích se nachází zástavba, po pravém břehu vede místní komunikace. V tomto úseku se nachází několik objektů. V ř. km 0,087 je silniční betonový most o šířce 10 m a výšce otvoru 1,9 m. Místy dosahuje oplocení až ke břehu toku, zejména kolem mostu v ř. km 0,087. V ř. km 0,134 zaúsťuje do Nedvědičky z levého břehu odpad od rybníka nacházejícím se uprostřed městyse. V ř. km 0,224 je betonový mostek o šířce 11 m a výšce nade dnem cca 2,1 m a v ř. km 0,375 je nová dřevěná lávka o světlosti cca 8 m, pod kterou je stabilizační práh. V ř. km 0,491 křižuje tok silniční klenbový most o světlosti 9 m, délka mostu je 11 m.

Ř. km 0,491 – 1,180

Nedvědička je dále proti toku neupravená. Pravý břeh je tvořen vysokým svahem, na levém břehu je umístěna u silnice zástavba až k lávce v ř. km 0,690 s výškou nade dnem 1,7 m. Pod touto lávkou je v ř. km 0,600 pevný jez s délkou přelivné hrany cca 10,7 m a spádem 1,7 m. Nad tímto jezem odbočuje odběr na rybník umístěný uprostřed městyse. Koryto je tvořeno jednoduchým nepravidelným lichoběžníkem se šířkou ve dně cca 5 - 6 m a hloubkou profilu cca 2 m. V ř. km 0,670 zaúsťuje z levého břehu do Nedvědičky Žlebský potok. Až po lávkou v ř. km 0,890 koryto Nedvědičky protéká územím, kde pravý břeh je vysoký se železnicí a po levém břehu vede ve vzdálenosti cca 50 - 100 m silnice. V ř. km 0,890 je vybudována nová dřevěná lávka pro pěší. V ř. km 1,055 křižuje tok dřevěná lávka šířky 6,5 m. Nad touto lávkou je na levém břehu hned u břehové čáry umístěna zástavba rodinných domků, která končí u levobřežního přítoku v ř. km 1,180 – Smrčenský potok.

Ř. km 1,180 – 3,900

Nad Smrčenským potokem protéká Nedvědička územím, ve kterém se nacházejí zahrady, zahradní domky a chaty. Po levém břehu vede silnice do Věžné. V tomto úseku se nachází několik přístupových mostků a lávek. V ř. km 1,310 je dřevěný mostek pro pěší o světlosti cca 7 m, dále v ř. km 1,440 je nová dřevěná lávka u parkoviště pod hradem Pernštejn. V místní části Pernštejn je v ř. km 2,000 hospodářský ŽB mostek o světlosti 5,5 m. Tento hospodářský mostek je místem hlásného profilu kat. C. Nedvědice (Nedvědička) profil je vybaven ultrazvukovou sondou pro sledování výšky hladiny Nedvědičky a také automatickým odesílám dat a výstražných sms zpráv. Od tohoto mostku se silnice přimyká ke korytu Nedvědičky. V ř. km 2,225 je historický dřevěný mostek o světlosti cca 8 m. Dále Nedvědička proti toku protéká nezastavěným územím, kde je v ř. km 2,385 ocelová lávka o světlosti 8 m. V ř. km cca 3,900 končí území městyse Nedvědice. Koryto je v tomto úseku tvořeno jednoduchým lichoběžníkem proměnlivé šířky a hloubky profilu. Šířka je v rozmezí cca 5 – 8 m.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Nedvědička

Místo profiluPovodí [km2]Qa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Nedvědička (ústí do Svratky) 85,37 -- 8,5 13 20,5 27 34,5 45,5 55

Podélný profil vodního toku Nedvědička

Žlebský potok

Žlébský potok protéká téměř v celé délce nezastavěným územím, převážně zalesněným. Potok zaúsťuje do Nedvědičky v ř. km 0,750 z levého břehu. Po pravém břehu vede podél potoka místní komunikace. Cca 30 m nad zaústěním do Nedvědičky křižuje potok silnice. Silniční most je šířky 4 m a výšky nade dnem cca 1,4 m. Zástavba se nachází na levém břehu, nad mostem. Koryto je neupravené se šířkou ve dně cca 2 m. Pravý břeh je tvořen vysokým zalesněným svahem, na levém břehu vede místní komunikace. U rodinného domku na levém břehu je břeh tvořen kamennou zídkou výšky cca 1,6 m. Dále proti toku je koryto vedeno v úzkém zařízlém údolí.

Smrčecký potok

Smrčecký potok je levobřežní přítok Nedvědičky v ř. km 1,180. Téměř v celé délce protéká zalesněným územím, pouze mezi silničními mosty nad soutokem s Nedvědičkou. V ř. km 0,045 silniční most klenbový s výškou klenby cca 2,3 m. Pod tímto mostem je potok upraven do obdélníkového tvaru se šířkou ve dně 5 m a hloubkou 2,2 m. Uprostřed potoka jsou nasázeny vrby. Nad mostem v ř. km 0,045 je koryto hluboké, v ř. km 0,145 je další silniční most klenbový z kamene. Dle proti toku protéká nezastavěným územím.

Kovářovský potok

Potok protéká nezastaveným územím, pouze cca 300 m nad zaústěním do Svratky je na levém břehu zástavba. Potok ústí do Svratky v ř. km 96,550 z pravého břehu. Od tohoto zaústění až těsně nad propustek v ř. km 0,150 je koryto upravené. Tvar koryta je do půlkruhu s hloubkou profilu cca 1,2 - 1,6 m. Pravý břeh tvoří vyšší svah. V ř. km 0,150 je propustek tvořený dvěma betonovými troubami DN 1000. Nad tímto propustek je koryto zarostlé.

Chlébský potok

Chlébský potok je levobřežní přítok Svratky v ř. km 96,920. Koryto potoka tvoří nepravidelný jednoduchý lichoběžník o šířce ve dně 1 m a hloubkou profilu cca 0,5 – 1 m. Nad zaústěním je na levém břehu potoka objekt koupaliště. V ř. km 0,180 křižuje potok silniční most o šířce 5 m a výšce mostovky nade dnem cca 1,5 m. Nad tímto mostem vede po pravém břehu potok silnice, na levém břehu jsou zemědělsky obhospodařované pozemky.

 

Základní údaje o vodních dílech na území městyse Nedvědice

Přehled vodních děl na území městyse Nedvědice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse Nedvědice se nachází jedno vodní dílo. Jedná se o Obecní rybník, který je napájen z řeky Nedvědičky. Rybník nijak neovlivňuje ani nezhoršuje odtokové poměry na území městyse, a to ani při povodňové situaci.