Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Tišnov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi, povodňová komise městyse Nedvědice.

Osoby na území městyse Nedvědice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Z důležitějších silničních komunikací mohou být vodou ohroženy a zatopeny zejména tyto úseky komunikací: »

Svratka: silnice II/387 nad silničním mostem v km 97,508 (silnice od Ujčova směrem do městyse), místní komunikace u náhonu pod soutokem s Nedvědičkou.

Nedvědička: místní komunikace na pravém břehu pod mostkem v km 0,224 a u siln. mostu v km 0,087. Silnice vedoucí do Věžné kolem hospodářského mostku v km 1,850.

Žlébský potok: místní komunikace vedoucí po levém břehu, silnice vedoucí k hradu Pernštejn.

Chlébský potok: silnice vedoucí kolem potoka na pravém břehu, silnice II/387 do Ujčova.

 Dopravní omezení na území městyse Nedvědice
Objízdné trasy na území městyse Nedvědice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.