Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Hradec - Nová Ves byla výrazně postižena  povodněmi způsobenými přívalovými dešti v letech 2006, 2007, 2009 a dvakrát během roku 2014. Během těchto povodní došlo k zaplavení a poškození komunikací, zatopení sklepů a dalších objektů. Částečně je obec ohrožena při povodních způsobených zvýšením hladiny vodního toku Bělá. »
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Hradec - Nová Ves jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 Historické povodně

Přívalové povodně v letech 2006, 2007, 2009 a 2014

Nejvyšší riziko povodně způsobují v obci Hradec - Nová Ves Přívalové povodně. Přívalové povodně zasáhly obec Hradec - Nová Ves v letech 2006, 2007, 2009 a několikrát v roce 2014. Zaplaveny byly místní komunikace, sklepy a garáže některých objektů, včetně hasičské zbrojnice. Voda přitékající z okolních svahů přinesla půdu a materiál z polí a zanesla silnice a kanalizace v obci. Ohrožen je především majetek.