Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějším tokem na území je Zrzávka.

Hodslavicemi protéká řeka Zrzávka, která se svými přítoky odvádí veškeré povrchové vody z území. Největším přítokem Zrzávky je Křižanův potok. Zrzávka pramení na severním svahu Trojačky ve výšce 625 m n. m. a ústí zleva do řeky Jičínky v Novém Jičíně v nadmořské výšce 280 m n. m. Plocha povodí Zrzávky dosahuje 32,83 km2 a délka toku 10,7 km. Vodní toky mají rozkolísaný průtok, který pomáhá regulovat vodní nádrž Kacabaja situovaná na Zrzávce. Kacabaja slouží jako ochrana před záplavami a je využívána také jako přírodní koupaliště.

Hydrologické charakteristiky závěrného profilu Zrzávka, ústí do Jičínky (ID 5038)

Profil Nový Jičín, ústí Zrzávky (ID 5038)
Průměrný roční průtok 0,426 m3/s
N-leté průtoky (m3/s) Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
  10,1 16,7 28,9 40,8 55,3 78,7 100
M-denní průtoky (m3/s) Q30d Q90d Q180d Q270d Q330d Q355d Q364d
  1,080 0,480 0,224 0,108 0,054 0,030 0,016

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Hodslavice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Zrzávka. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:
Hlásný profil kat. C Hodslavice (Zrzávka) ve správě Povodí Odry, je vybudován na mostě přes Zrzávku v severní části obce u p. Merendy »
Hlásný profil kat. C Hodslavice 2 (Zrzávka) ve správě Povodí Odry, je vybudován na mostní konstrukci pod VD Kacabaja »
Hlásný profil kat. C Hodslavice VN Kacabaja je vybudován na vodním přepadu VD Kacabaja »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Hodslavice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.