Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně). Bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Horní Ředice lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. V obci lze předpokládat především typ letní povodně způsobené dlouhotrvajícími dešti a letní typ povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin), tento druh povodně má extrémně rychlý průběh. V omezené míře může obec zasáhnout i povodeň zimní a jarní způsobená táním sněhové pokrývky, případně v kombinaci s dešťovými srážkami »
 Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Horní Ředice jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa omezující odtokové poměry a místa vzniku ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

Historické povodně

Povodně, záplavy a přívalové deště pravidelně zasahují všechny obce svazku Holicko, včetně obce Horní Ředice). Záznamy o povodních jsou bohužel strohé, a to zejména z toho důvodu, že většina obcí je ohrožena přívalovými srážkami, které jsou tak rychlé, že se nestačí pořídit záznamy.

Velká povodeň obec zasáhla v roce 2006, katastrofické rozměry způsobila povodeň především za soutokem Ředického a Hlubokého potoka. Další o něco menší přívalová povodeň zasáhla obec 25. 6. 2013.