Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území města Jeseník je při povodni ohrožováno zhruba 89 budov s číslem popisným, které trvale obývá zhruba 424 obyvatel, z toho 53 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Tabulka počtu ohrožených objektů a osob, při různých n-letostech na území města

N - letá povodeň Počet ohrožených objektů ohrožených osob osob starších 70 let/invalid.
Q5 3 10 0
Q20 11 23 1
Q100 89 424 53

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Jeseník.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Jeseník u předsedy povodňové komise města.