Charakteristika zájmového území

Město Jeseník se nachází v Olomouckém kraji cca 70 km severně od Olomouce. K 31. 12. 2014 zde má trvalé bydliště 11 524 obyvatel. Město leží v průměrné nadmořské výšce 432 m n.m. v hlubokém údolí přibližně ve tvaru písmene Y, mezi pohořím Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. Převýšení okolních kopců nad tímto údolím je více jak 900 m (Keprník 1423 m n.m., Praděd 1491 m n.m., co dává vodotečím zde pramenícím při povodních velkou kinetickou energii. Mimo osy tří údolí je město obklopeno převážně zatravněnými, případně zalesněnými svahy, se sklonem až 45°.

Klimatické podmínky jsou dány rozmanitostí celého regionu. Převážná část území se nachází v klimatické oblastí chladné, charakterizované krátkým létem. Část regionu, která je níže položena se nachází v klimatické oblasti mírně teplé. Mrazových dnů v Jeseníku je 140-160, letních dnů 10-30. Průměrná teplota v lednu -2,9°C, v červenci 16,9 °C. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je 100-120 (ve vrcholových partiích 160). Roční úhrn srážek 846 mm. Převládají větry ze směrů západního, severozápadního a jihozápadního. Bezvětří je necelý den v roce.

 

Využití pozemků na území města Jeseník

Druh pozemku zastoupení (ha) zastoupení (%)
Zemědělská půda ZP celkem 766,4 20,1 %
Orná půda 180,3 4,7 %
Zahrady a ovocné sady 101,6 2,7 %
Trvalé travní porosty 484,5 12,7 %
Lesní půda 2 367,4 61,9 %
Zastavěné plochy 90,3 2,4 %
Vodní plochy 38,2 1,0 %
Ostatní plochy 561,0 14,7 %
Celková výměra k. ú. 3 823,2  100 %

 

Katastrální území města Jeseník na leteckém snímku s vyznačenými vodními toky