Charakteristika zájmového území

Obec Jindřichov je leží v SO ORP Krnov  v Moravskoslezském kraji. K 31. 12. 2018 bylo v obci evidováno 1 267 obyvatel. Velikost obce činí 3 471 ha.

 

Katastrální území obce Jindřichov

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenická soustava, oblasti Jesenická podsoustava, celku Zlatohorská vrchovina a podcelku Hynčická hornatina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje mezi 350-600 m n. m., nejvyšším bodem katastru je vrch o nadmořské výšce 740 m.


Struktura půdního fondu

V území obce Jindřichov dominuje půdní typ kambizem a jeho variety (oglejená, modální, oglejená kyselá, dystrická). Ostrůvkovitě se na území obce Jindřichov nachází půdní typ pseudoglej.

Celková rozloha řešeného území činí 3 471,08 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Dle tabulky lze vidět, že je území Jindřichova tvořeno především zemědělskou půdou (56,78 %) a z ní největší plochy zaujímá orná půda (59,87 %). Zbytek plochy dále tvoří zejména lesní pozemky (36,37 %) a trvalé travní porosty (36,64 %).

Využití pozemků v obci Jindřichov (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 179,98 ha 33,99 %
Zahrady a sady 68,81 ha 1,98 %
Trvalé travní porosty 722,10 ha 20,80 %
Lesní půda 1262,51 ha 36,37 %
Vodní plochy 29,97 ha 0,87 %
Zastavěné plochy 37,94 ha 37,94 %
Ostatní plochy 169,76 ha 169,76 %
Celková výměra k.ú. 3471,08 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) území obce spadá do klimatických oblastí MT7 a MT9.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, mírně teplým až teplým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a normálně dlouhou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 700-800 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8–9 °C.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT7 a MT9

Charakteristika MT7 MT9
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50