Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Jindřichov je při povodni ohrožováno zhruba 144 budov, které trvale obývá zhruba 246 obyvatel, z toho 61 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP), dalších 166 obyvatel je řazeno do kategorie krátkodobě pobývajících. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Jindřichov - agregované

Ohrožené objekty na území obce Jindřichov

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází čerpací stanice, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Nedaleko Svinného potoka se nachází ČOV, která může být potenciálním zdrojem znečištění.
Ohrožující objekty na území obce Jindřichov
Kontaminovaná místa na území obce Jindřichov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Jindřichov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Jindřichov u předsedy povodňové komise obce.