Charakteristika zájmového území

Obec Janov se nachází v katastrálním území Janov u Litomyšle, ve východní části Pardubického kraje, asi 6 km jihovýchodním směrem od města Litomyšl, které je příslušnou obcí s rozšířenou působností. V obci je evidováno 980 obyvatel (zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, data k 31.12.2017).

janov_02

Katastrální území obce Janov

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Zájmové území se rozkládá v centrální části Svitavské pahorkatiny, na pomezí Loučenské tabule a Českotřebovské vrchoviny, a leží v nadmořské výšce 465 m. Nejvyšší bod v území (603,6 m n.m.) se nachází v jeho severovýchodní části, při hranici katastrálního území, u rozcestníku turistických cest Nad Zlatou studánkou. Nejnižší místo (400 m n. m.) se nachází na západní straně katastrálního území v lokalitě s místním názvem Janovská velká strana.

Svitavská pahorkatina leží převážně na slínovcích, prachovcích, spongilitech a pískovcích svrchní křídy, s lokalitami neogenních mořských a říčních a pleistocenních říčních (proluviálních) a navátých (eolických) sedimentů. Je zde rozčleněný erozně denudační, místy erozně akumulační povrch v oblasti křídových antiklinál, synklinál a okrajových sedimentárních stupňovin, charakterizovaný zejména plochými kuestami, strukturně denudačními plošinami a pleistocenními říčními terasami toků, mimo jiné Loučné a přítoků, se sprašovými pokryvy a závějemi.


Struktura půdního fondu

Převládajícím půdním typem jsou kambizemě, které jsou zároveň nejrozšířenějším půdním typem na území České republiky, pouze v severozápadní části území převažují luvizemně (illimerizované půdy). V menší míře se vyskytují i pseudogleje, v nivě Loučné se vyvinuly fluvizemě.

Katastrální území obce má rozlohu 2 469,93 ha. Z celkové výměry katastrálního území obce tvoří lesní plochy 45,8 %, orná půda 41,4 %, trvalý travní porost 6,1 %, podíl zastavěných ploch je 0,7 %, vodních ploch 0,3 %  a 4,0 % ploch ostatních (údaje k 31. 12. 2017, zdroj: ČSÚ, veřejná databáze).

Využití pozemků v obci Janov (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1021.7 ha 41.4 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 44.0 ha 1.8 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 150.0 ha 6.1 %
Lesní půda 1130.8 ha 45.8 %
Vodní plochy 7.1 ha 0.3 %
Zastavěné plochy 16.5 ha 0.7 %
Ostatní plochy 99.9 ha 4.0 %
Celková výměra k.ú. 2469.9 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá zájmové území obce do mírně teplé klimatické oblasti (MT9)

Charakteristika vybrané klimatické oblasti TMT9

Charakteristika MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet jasných dnů 120 - 150
Počet zamračených dnů 40 - 50