Potvrzení účasti

Povodňová komise obce Jindřichovice pod Smrkem 

 

Věc: Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi

Povodňová komise obce Jindřichovice pod Smrkem, jako příslušný povodňový orgán podle ust. § 77 odst. 2 - 5 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

potvrzuje,

že občan ___________________________________________ (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště) se na příkaz povodňové komise obce Jindřichovice pod Smrkem zúčastnil záchranných prací při povodni na vodním toku _____________________________.

ode dne________, hod________

do dne ________, hod________

 

 

V_________________

Dne_______________

 

 

____________________________________

Předseda povodňové komise obce Jindřichovice pod Smrkem