Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Jindřichovice pod Smrkem lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, avšak riziko je vyšší u Jindřichovického potoka. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách je řada částí obce ohrožována splachy z polí nacházejících se na svazích. Když dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích a lesních stezkách. » 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Jindřichovice pod Smrkem, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Území obce Jindřichovice pod Smrkem bylo v historii několikrát zaplavováno.  Mezi nejvíce zmapované povodně patří nedávné záplavy v roce 2010 a 2013.

Dne 7. 8. 2010 obec zasáhla blesková povodeň. První povodňový stupeň byl vyhlášen v 10:45 hodin a druhý a třetí stupeň byl vyhlášen v 13:00h. Zároveň byl vyhlášen poplach místní jednotce dobrovolných hasičů. Členové jednotky byli rozděleni do tří družstev. První dvě vyjela k hlášenému vylití potoka v různých částech obce. Třetí družstvo provádělo ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu pytlování písku a distribuci pytlů do nejvíce postižených míst obce. Po zjištění stavu v obci bylo podáno hlášení povodňovým štábem OÚ na KOPIS HZS LK, kde bylo nám sděleno, že situace v okolí je natolik kritická, že je k dispozici pouze pomoc místní jednotky. Závažnější byla situace v dolní části obce, kam byla směřována veškerá pomoc členů SDH a dobrovolníků (byli vyzváni místním rozhlasem). Od mostu u Sommerů byly odstraňovány technikou naplaveniny. Déšť neustával, voda z potoka stále stoupala a hrozilo nebezpečí přelití rybníka. Bylo nutné provést evakuace a probíhalo odčerpávání vody na několika místech. Okolo 16. hodiny potok kulminoval a přestávalo pršet. V ostatních částech obce byla již situace klidnější a z důvodu poklesu vodní hladiny byl odvolán 3. SPA a vyhlášen 2. SPA. 

Po poměrně zataženém a deštivém jaru 2013 byla podstatná část území České republiky nasycena vodou z jarního tání a dešťů. Zejména měsíc květen byl pro oblast Čech srážkově nadprůměrný (cca o 2/3 více srážek) a zákonitě tedy byla i vyšší nasycenost půdy. Bezprostřední příčinou pak byla tlaková níže nad střední Evropou, která přinesla nad oblast Saska, Bavorska, Čech a Rakouska severojižním směrem intenzivní srážkovou činnost už koncem května. V tomto pásmu se navíc vyskytl řetěz silných bouří, rozsáhlá část území zaznamenala srážkové úhrny přes 100 mm / 24 h. Dne 28. května 2013 vydal Český hydrometeorologický ústav vážné varování před hrozbou bouřek s lijáky a krupobitím pro období 29.–30. května, varování před vznikem povodní přišlo následující den a to zejména pro povodí Lužické Nisy, na přítocích Berounky a horního Labe. Ve dnech 1. 6. 2013 a 2. 6. 2013 zasáhla povodeň osadu Dětřichovec. Dne 3. 6. 2013 došlo v 7:25 hodin k vyhlášení 2. SPA v obci. Další krizová situace nastala 29. 7. 2013, kdy byl vyhlášen požární poplach. Nejhorší situace byla tradičně na dolním konci obce, kde voda dosáhla hladiny cca. 1 metr na koryto a doslova spláchla zahradu u Saučuků, Pávků, Sommerů, Bečanů a dalších občanů. Členové  SDH Jindřichovice pod Smrkem prováděli pomoc při evakuaci majetku z garáží, domů a rovněž evakuaci obyvatelů ze zaplavených nemovitostí.