Charakteristika zájmového území

Město Jevišovice leží v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo. Od tohoto města, které je zároveň jeho obcí s pověřenou působnosti (dále jen ORP), je město vzdálen asi 15 km. K 1. 1. 2014 bylo v městě evidováno 1 158 obyvatel. Velikost města činí 787 ha, z toho cca 81 % tvoří zemědělská půda, 5,2 % lesy, 2,5 % zastavěné plochy a 1,6 % vodní plochy.

Město se rozkládá v nadmořské výšce od 300  m n.m. do 400 m n.m. Jevišovice tvoří zvlněná vyvýšenina, kde je umístěno centrum města, a svahy spadající k toku Jevišovky. Na katastrálním území města převažuje zemědělská půda. Lesy se vyskytují jen kolem řeky Jevišovky a kolem vodní nádrže Jevišovce. Ta se nachází na západě k. ú. a byla zde postavena, aby snížila povodňové riziko toku Jevišovky.

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, Česko-Moravské soustavy, podsoustavy Česko-Moravská vrchovina, celku Jevišovická pahorkatina a podcelku Znojemská pahorkatina. Území města se rozkládá ve třech okrscích a to na Bojanovické pahorkatině, Myslibořickém hřbetu a Tavíkovické pahorkatině.

Z hlediska geologie je podloží pod zástavbou tvořeno migmatitem a ortorulou, podloží zemědělské půdy granulitem a podloží toku nivními sedimenty. Půdní pokryv území tvoří převážně kambizem, která je místy doplněna hnědozemí nebo luvizemí. V nivě toku se nachází fluvizem glejová. Svahy spadající k Jevišovice mají půdní typ ranker. 

Dle členění klimatických oblastí (Quitt, E. 1971) spadá území města do mírně teplé oblasti MT11. Charakteristika oblasti MT11 se vyznačuje dlouhým teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, zima je krátka, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Charakteristika vybraných klimatických oblastí

Charakteristika
MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 °C - (-3) °C
Průměrná teplota v červenci 17 °C - 18 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60