Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Územím města protéká řeka Jevišovka, která je levostranným přítokem Dyje. Délka Jevišovky je 83 km a plocha povodí je 779 km2. Průměrný průtok u ústí řeky do Dyje je 1,35 m3/s, přímo ve městě Jevišovice je to pak 0,26 m3/s.

Řeka pramení v nadmořské výšce 550 m n.m. u obce Komárovice a poté se vlévá u obce Jevišovka do Dyje v nadmořské výšce okolo 180 m n.m. Na jejím toku jsou vybudované dvě přehrady a to Jevišovice, sloužící ke snížení povodňových průtoků, a poté Výrovice, sloužící k závlahám.

  • Pravostranné přítoky: Syrovický potok, Doubravka, Plenkovický potok a Únanovka
  • Levostranné přítoky: Nedveka, Skalička a Břežanka

Dalším tokem na území města je řeka Nedveka, která je dlouhá 18,7 km a plocha povodí je 74,68 km2. Tok pramení pod městem Moravské Budějovice v nadmořské výšce kolem 440 m n.m. a vlévá se do řeky Jevišovky pod vodní nádrží Jevišovice v intravilánu města Jevišovice v nadmořské výšce okolo 315 m n.m.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku 

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
 Jevišovice nad nádrží  57,5  0,270  3,4 --- 9,3   13,9  --- 30,5  41 
 VD Jevišovice  55  0,260  4,6 ---  9,5 12,8  ---  23,7  30 

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území města Jevišovice se nachází jeden hlásný profil. Jedná se o hlásný profil kat. A VD Jevišovice, Jevišovka (ve správě Povodí Moravy, s. p.). Platnost SPA je pro úsek Jevišovka - Výrovice. Profil je umístěn na pravém břehu na silničním mostu.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A VD Jevišovice, Jevišovka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 55
Pohotovost 65
Ohrožení 85
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území města byla nově instalován hlásný profil kat. C Jevišovice, Jevišovka (ve správě města Jevišovice). Je umístěn v místě hlásného profilu kategorie A (č. 365) provozovaný Povodím Moravy, s.p. Profil je umístěn na pravém břehu na silničním mostu.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Jevišovice, Jevišovka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 55
Pohotovost 65
Ohrožení 85
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Nad městem se nachází další hlásný profil a to hlásný profil kat. B Jevišovice nad nádrží, Jevišovka (povodí Moravy, s. p.). Platnost SPA platí pro úsek toku stanice Jevišovice nad nádrží - VD Jevišovice. Profil se nachází pod mostem lesní komunikace na levém břehu. Pro účely monitoringu je však hlásný profil nerelevantní, protože vodní nádrž část vodních stavů zadrží. Hlásný profil proto slouží jen pro lepší orientaci za povodní, ale nevyhlašují se dle něj SPA pro město Jevišovice.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie B Jevišovice nad nádrží, Jevišovka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 135
Pohotovost 150
Ohrožení 180
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz


Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.