Charakteristika zájmového území

Obec Křídlůvky se nachází nedaleko česko-rakouských hranic a leží v v SO ORP Znojmo. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 242 obyvatel. Velikost obce činí 787,1 ha.

Obec se rozkládá v úrodné nížině v nadmořské výšce asi 200 metrů, přímo u státní hranice s Rakouskem. V této části Jižní Moravy jsou velmi dobré podmínky pro pěstování zeleniny a vinné révy. Jižní částí obce protéká řeka Dyje, která má pěkné meandry.

obec_kridluvky_oprava2

Katastrální území obce Křídlůvky

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Na území obce se vyskytují říční a nivní sedimenty - hlína, písek, štěrk. Z hlediska půd se v okolí řeky Dyje nachází fluvizemě, na okolních polích a v obci pak černozemě. Obec spadá do podcelku Dyjsko - svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Dyje s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Reliéf je zde tedy rovinatý, na severu se mírně zvedá do pahorkatiny. 

Struktura půdního fondu

Krajina kolem řeky je komplexem zachovalých lužních lesů a jiných mokřadních stanovišť. Nachází se zde také dvě evropsky významné lokality a to Valtrovický luh a Meandry Dyje.

Celková rozloha obce Křídlůvky činí 787,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Křídlůvky (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 632,2 ha 80,3 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 20,5 ha 2,6 %
Zahrady 4,1 ha 0,5 %
Sady 38,7 ha 4,9 %
Trvalé travní porosty 1,5 ha  0,2 %
Lesní půda 26,2 ha 3,3 %
Vodní plochy 11,9 ha 1,5 %
Zastavěné plochy 6,1 ha  0,8 %
Ostatní plochy 46 ha  5,8 %
Celková výměra k.ú.  787,1 ha  100 %

Klimatické charakteristiky

Dle Quitta leží Křídlůvky v klimatické oblasti T4, která se vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem, s mírnou, teplou a suchou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je zde kolem 9-10 °C a průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 300 až 350 mm.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60