Charakteristika zájmového území

Obec Křídlůvky se nachází asi 19 km jihovýchodně od města Znojma. Leží v okrese Znojmo, které je rovněž obcí s rozšířenou působností a spadá do Jihomoravského kraje. Obec se rozkládá v úrodné nížině v nadmořské výšce asi 200 metrů, přímo u státní hranice s Rakouskem. V této části Jižní Moravy jsou velmi dobré podmínky pro pěstování zeleniny a vinné révy. Jižní stranou obce protéká řeka Dyje, která se svými pěknými meandry je vhodná ke koupání a rybaření

V současné době zde žije 235 trvale žijících občanů (k 1. 1. 2014). Rozloha obce je 787 ha, z toho zemědělská půda je 698 ha, lesní půda 26 ha, vodní plochy zabírají 12 ha a zastavěná plocha činí 6 ha.

Na území obce se vyskytují říční a nivní sedimenty-hlína, písek, štěrk. Z hlediska půd se v okolí řeky Dyje nachází fluvizemě, na okolních polích a v obci pak černozemě. Obec spadá do podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Dyje s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Reliéf je zde tedy rovinatý, na severu se mírně zvedá do pahorkatiny. 

Krajina kolem řeky je komplexem zachovalých lužních lesů a jiných mokřadních stanovišť. Nachází se zde také dvě evropsky významné lokality a to Valtrovický luh a Meandry Dyje.

Dle Quitta leží Křídlůvky v klimatické oblasti T4, která se vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem s průměrným počtem, s mírnou, teplou a suchou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je zde kolem 9-10 °C a průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 300 až 350 mm.

Územím obce protéká řeka Dyje, která teče na pomezí Rakouska (Dolní Rakousy) a Česka (Jihomoravský kraj), převážně po českém území. Délka toku činí 235,4 km a plocha povodí je13 419 km². Je nejdelším přítokem Moravy. V LG Hevlín má Dyje průměrný roční průtok 11,7 m3.s-1. Dalšími toky na území obce je kanál Krhovice-Hevlín.