Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody.  Tok Hvozdnice má oficiálně stanovené záplavové území, Litultovický a Choltický potok nikoli.

Povodní je ohrožováno zhruba 18 budov a 9 parcel, 77 obyvatel, z toho 11 patří do rizikové skupiny (70+, invalidé). Většina ohrožených objektů se nachází v blízkosti Litultovického potoka,10 budov je ohrožováno tokem Hvozdnice. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Litultovice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městyse se nachází ohrožující objekt - autoservis KARTAN, s.r.o., který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území obce Litultovice
Kontaminovaná místa na území obce Litultovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Litultovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadu městyse Litultovice u předsedy povodňové komise městyse.