Charakteristika zájmového území

Městys Litultovice se rozkládá ve vzdálenosti cca 10 km jihozápadním směrem od Opavy, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Opava. Městys se nachází na železniční trati Opava - Jakartovice. K 1. 1. 2017 bylo v městysu evidováno 906 obyvatel.  V městysu se nachází mateřská škola, základní škola (1-5 ročník), knihovna, hřiště, tělocvična a bazén. Ze spolků a organizací zde najdeme např.: TJ Sokol, JSDHO Litultovice, Kušisty z Litultovic nebo Občanské sdružení Rybáři z Litultovic.

Využití pozemků v obci Litultovice

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 605.1 ha 58.5 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 26.7 ha 2.6 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 71.8 ha 6.9 %
Lesní půda 219.7 ha 21.2 %
Vodní plochy 16.1 ha 1.6 %
Zastavěná plochy 15.8 ha 1.5 %
Ostatní plochy 79.9 ha 7.7 %
Celková výměra k.ú. 1035 ha 100 %

 

Katastrální území  městyse Litultovice

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy, celku Nízký Jeseník a 2 podcelků: Vítkovská vrchovina (okrsek Melčská vrchovina) - jižní část katastru městyse, Stěbořická pahorkatina (okrsky Heraltická a Zlatnická pahorkatina) – na největší části území se rytmicky střídající prachovce, břidlice, droby a slepence. Vítkovská vrchovina je plochá vrchovina ve východní části Nízkého Jeseníku. Její rozloha je 988 km2, střední výška 429,8 m n. m., střední sklon 5°12 ́. Podloží tvoří spodnokarbonské břidlice a droby s četnými denudačními zbytky bádenských sedimentů v údolích a denudačními zbytky sedimentů pleistocenního kontinentálního zalednění. Území obce leží v průměrné nadmořské výšce 320 m. V oblasti Mladecko - Litultovice probíhá těžba nerostných surovin, především tzv. moravské droby. Podél vodního toku převažují nivní půdy a v širším okolí písčito hlinité sedimenty.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá větší část území do mírně teplé oblasti MT9, jižní a jihozápadní část městyse (okolí Hvozdnice) pak do MT 7.

Charakteristika klimatické oblasti MT6 a MT7

Charakteristika
CH6
CH7
Počet letních dnů 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 14 - 15 15 - 16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 140 - 160 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 - 140 100 - 120