Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Městys Litultovice se nachází v povodí řeky Hvozdnice. Řeka Hvozdnice pramení v 610 m n. m. v podhůří Nízkého Jeseníku poblíž Horního Benešova a ústí zleva do Moravice v nadmořské výšce 253 m jižně od Opavy. Délka toku činí 36,3 km a protéká zastavěnými částmi obcí Jakartovice, Mladecko, Litultovice, Dolní Životice, Slavkov a Otice. Mimo zástavbu obcí vede tok převážně volnou podhorskou krajinou se zemědělskými pozemky a lokálními lesními porosty. Tok je z větší části lemován železniční tratí č. 314 Opava - Jakartovice (km 4,3 - 22,1).

Koryto Hvozdnice je ze čtvrtiny upravené, dno je v těchto úsecích většinou stabilizováno nízkými spádovými objekty (přibližně 15 prahů a 5 dřevěných spádových stupňů). Na toku se vyskytují tři starší jezy (v Dolních Životicích v km 9,9 a 15,9 a jez pod Mladeckem v km 17,4). Z hlediska vodohospodářské bilance se na Hvozdnici nevyskytuje žádný významnější uživatel vody, je ale do ní zaústěno pět odpadů z místních ČOV (obce Leskovec nad Moravicí, Dolní Životice, Slavkov, Otice). (zdroj: Povodí Odry, státní podnik)

Vodní toky na území městyse Litultovice

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území městyse Litultovice, ani v jeho nejbližším okolí, se nenachází žádný hlásný profil kat. A ani B. Z toho důvodu byly vybudovány 2 hladinoměry s přenosem dat, které pomohou ochránit městys před případnou povodní. Hlásný profil Litultovice H1 » najdeme na Choltickém potoku u silnice I/46.
Druhý hlásný profil Litultovice H2 » se nachází na Litultovickém potoku u silnice III/46015.
Pro ochranu území protékaného Hvozdnicí je klíčový hlásný profil kat. C (bez přenosu dat) umístěný na lávce u rodinného domu Jana Gališe – Litultovice-Luhy č. p. 180. »
Nejbližší hlásný profil s přenosem dat najdeme v obci Otice (Hvozdnice) (kat. C, ř. km 2,1), který spravuje Povodí Odry, státní podnik. »
Hlásné profily směrodatné pro území městyse Litultovice
 Hlásné profily v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.