Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů »

Při povodních dochází nejdříve k zaplavování rozsáhlých zemědělských pozemků a vzdouvání hladiny spodní vody, což má za následek zatopení pozemků podél Sitky (především chaty), následně i sklepů rodinných domů. Může taktéž dojít ke znečištění zdrojů pitné vody. Dále při povodních dochází k zaplavování komunikace vedoucí do Šternberka.

   evi. č.
   Vlastník
   967    Zatloukalová Alena
   968    SJM Vychodil Tomáš a Vychodilová Marcela
   973    Kosina Pavel, Kosinová Dana

Obec je taktéž ohrožována splachem ze zemědělských pozemků v případě vysokých srážkových úhrnů. Nejvíce ohrožené jsou plochy nacházející se severně od intravilánu obce označené pomístním jménem Za humny. Přívalová povodeň z těchto polí pak může ohrozit areál zemědělského podniku (vepřín), domy jižně od zemědělské zástavby a ulice táhnoucí se severojižním směrem.

č. p. Vlastník
68 Melková Bohdana, Nedorostková Alena, Valentová Antonie, Valentová Vlasta
98 bytový dům
73 SJM Bartoněk Ladislav a Bartoňková Jarmila
75 Plachá Jana

 

Seznam ohrožujících objektů »

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.

Ohrožující objekty v obci:

  • ČOV - Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. (Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk); Provoz čistíren odpadních vod a čerpacích stanic - Vedoucí provozu Antonín Šnajdr – snajdr@vhs-sitka.cz, tel.: 585 011 680, mob.: 736 535 449

Stávající mechanicko-biologická ČOV byla uvedena do provozu v r. 1968 a v r. 1994 byla rozšířena. Je osazena jihozápadním směrem od zástavby města na levém břehu Sitky. V současné době má kapacitu 24 778 EO (6 850 m3/den) a je kapacitně nevytížena. Odtok z ČOV je do Sitky zaústěn. Vyprodukovaný odvodněný kal je vyvážen na skládku.

  • Vepřín – v severní části obce, ohrožení v případě přívalových povodní

 

Ohrožené » a ohrožující »objekty na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 Ohrožené objekty

 Ohrožující objekty

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Lužice. Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Obecním úřadu Lužice v kanceláři starosty obce.