Charakteristika zájmového území

Obec Lužice se rozkládá západně od města Šternberk, které je zároveň příslušnou obcí s rozšířenou působností. K 31. 12. 2018 bylo v obci evidováno 406 obyvatel. Velikost obce činí 514,7 ha, z toho cca 92,8 % tvoří zemědělská půda, 2 % zastavěné plochy, 0,9 % vodní plochy a 4,4 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská škola, tělocvična a otevřený stadion. Z organizací se zde nachází např. FC Lužice a JSDH Lužice.

 

Katastrální území obce Lužice

Geomorfologické členění

Obec leží v nížinatém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval. Obec náleží do podcelku Uničovská plošina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 242 m n. m..

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 514,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (453,9 ha). Zemědělská půda je tvořena ornou půdou (453,9 ha), trvalými travními porosty (9,2 ha), zahradami a ovocnými sady (14 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (22,9 ha) a zastavěné plochy (10,1 ha). Vodní plochy se rozkládají na 4,8 ha.

Využití pozemků v obci Lužice (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 453,9 ha 88,2 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 13,7 ha 2,7 %
Sady 0,3 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 9,2 ha 1,8 %
Lesní půda 0,0 ha 0,0 %
Vodní plochy 4,8 ha 0,9 %
Zastavěné plochy 10,1 ha 2,0 %
Ostatní plochy 22,9 ha 4,4 %
Celková výměra k.ú. 514,7 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá východní část do mírně teplé oblasti MT10, západní část do teplé oblasti T2.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2 a MT10

Charakteristika T2 MT10
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50