Hydrologické údaje

Tok Sitka pramení na úpatí Stránského vrchu v nadmořské výšce cca 680 m n. m. Délka toku činí více než 36 km a ústí zleva do Oskavy. Městem Šternberk protéká od severu k jihu a níže pak k jihozápadu. Koryto Sitky je v zastavěné části města upravené a většinou na obou březích ohraničené svislými opěrnými zdmi, které jsou většinou v dobrém stavu. V chatrnějším stavu jsou opěrné zdi v úseku nad ulicí Dvorskou, kde kamenné zdi na konkávním břehu jsou při dně podemílány proudící vodou, nad dnem jsou porušovány klimatickými vlivy, ze zdí vypadávají kameny a místy se zdi bortí. Naopak koryto ve dně při konvexní straně se zanáší splaveninami a na štěrkových lavicích vyrůstají traviny a křoviny, čímž se ještě více snižuje kapacita. Rovněž níže v upravených úsecích je kapacita koryta postupně snižována ukládáním štěrkových splavenin ve dně, především v rozšířených částech a při konvexních březích. Zvýšení dna koryta je nejvíce zřejmé v místech, kde do koryta zaúsťují různé trubní odpady a ze dna vyčnívají již jen vrchlíky potrubí. Štěrkové nánosy a lavice jsou patrné rovněž nad i pod stávajícím pevným stupněm v prostoru levobřežního přítoku Sprchového potoka, kde postupně koryto zarůstá vodními travinami. V přilehlé zástavbě podél toku Sitky vznikají problémy již dříve při zvýšených průtocích, a to vlivem řady nehrazených kanalizačních a jiných výustí, které jsou zaústěny do koryta a zpětným vzdutím se vody dostávají do podzemních částí přilehlých objektů[1]. Na území obce Lužice došlo na Sitce k poškození břehů – nátrže rozsáhlého charakteru + naplaveniny v korytě. Proto je nutná oprava velkých břehových nátrží v blízkosti obytných domů a komunikace.


[1] Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje – Technická zpráva (Pöyry Environment a.s.)

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA – zelená, II. SPA – žlutá, III. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Lužice se nenachází měrný profil kategorie A ani B. Pro účely obce byl vybudován hlásný profil kategorie C na řece Sitka (ř. km 10,05), který je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starosta obce Vladimír Hlaváček a velitel SDH Milan Soldán.

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Lužice, Sitka »

SPA
Vodní stav (cm)
Bdělost 80
Pohotovost 120
Ohrožení 160
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Hlásné profily