Charakteristika zájmového území

Obec Měrovice nad Hanou leží na levém břehu řeky Hané v rovinaté krajině, v jižní části Olomouckého kraje, ve správním obvodu ORP Přerov. První písemná zmínka pochází z roku 1406. Obec byla až do roku 1990 součástí Kojetínského panství. V současné době má obec charakter středně velkého zemědělského sídla, obytnou část obce tvoří převážně rodinné domy se zahradami, pouze severně od intravilánu se samostatně nachází průmyslový areál. Ke dni 1. 1. 2020 je v obci evidováno 695 trvale žijících obyvatel.

Katastrální území obce Měrovice nad Hanou

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 791,8 ha. Průměrná nadmořská výška je 202 m n. m. V okolí obce je úrodná černozem. Orná půda zaujímá více než 84 % z celkové zemědělské půdy. V menší míře jsou potom zastoupené ostatní plochy (7,9 %), vodní plochy (3,2 %), zahrady (2,3 %) či zastavěné plochy (1,4 %). Zanedbatelnou plochu tvoří trvalé travní porosty, lesní půda a sady.

Využití pozemků v obci Měrovice nad Hanou  (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 668.6 ha 84.4 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0%
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 18.2 ha 2.3 %
Sady 0.5 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 3.6 ha 0.5 %
Lesní půda 1.8 ha 0.2 %
Vodní plochy 25.5 ha 3.2 %
Zastavěné plochy 11.2 ha 1.4 %
Ostatní plochy 62.5 ha 7.9 %
Celková výměra k.ú. 791.8 ha 100 %

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky  

Geomorfologicky náleží katastrální území obce Měrovice nad Hanou do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny a podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval, podcelku Prostějovská pahorkatina, okrsek Kojetínská pahorkatina. Kojetínská pahorkatina je okrsek tvořený rovinnou pahorkatinou, v jejímž geologickém složení převládají proterozoické fylitické břidlice, droby, pískovce, vápence, jílovce a slínovce. Svými akumulačními formami ukazuje strukturní denundační povrch vytvořený příbojovou činností křídového moře.

Horninový podklad obce Měrovice nad Hanou tvoří nezpevněné sedimenty - spraše a sprašové hlíny.

Digitální model reliéfu obce Měrovice nad Hanou

 

Sklonitostní poměry na území obce Měrovice nad Hanou

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Měrovice nad Hanou je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé oblasti T2, která se vyznačuje teplým a mírně suchým prostředím. Léto je dlouhé, teplé a suché, přechodná období jsou krátké, zima je pak krátká a mírně teplá. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500 - 600 mm, průměrné roční teploty dosahují 8 - 9 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] (-2) - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 190
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50