Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území městyse na 141 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 412, z toho 47 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem městyse.

Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat» Objekty byly stanoveny na základě historických zkušeností s povodněmi v městysu a dle stanoveného záplavového území.

Ohrožené objekty na území městyse Mladé Buky - agregované

Ohrožené objekty ve východní části městyse Mladé Buky s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v severní části intravilánu městyse Mladé Buky s vyznačeným záplavovým územím

 

Ohrožené objekty v místní části Hertvíkovice s vyznačeným záplavovým územím

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městyse se nachází čtyři ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o dvě čistírny odpadních vod v Mladých Bucích a Kalné Vodě, sklady v Mladých Bucích a průmysl GRUND a.s. »
Ohrožující objekty na území městyse Mladé Buky
Kontaminovaná místa na území městyse Mladé Buky

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Mladé Buky.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městyse Mladé Buky u předsedy povodňové komise městyse.