Charakteristika zájmového území

Městys Mladé Buky leží v podhůří Krkonoš, část území městyse leží na území Krkonošského národního parku v SO ORP Trutnov, v Královéhradeckém kraji. K 1. 1. 2019 bylo v městysu evidováno 2 266 obyvatel. Na území městyse se nachází 4 katastrální území a to Mladé Buky,  Hertvíkovice, Kalná Voda a Sklenářovice. Velikost městyse činí 1 345 ha.

Co se týče využití půdy na území městyse Mladé Buky, tak převažují lesy, nejvyšší zastoupení mají v severní části území městyse. Půda se dále využívá jako orná půda, či trvalý travní porost. Hustější zástavba je v městysu Mladé Buky a v části městyse Kalná Voda, řidší zástavba je v části městyse Hertvíkovice a v severní části městyse Mladé Buky.
Mezi největší turistická a sportovní zařízení patří Skipark Mladé Buky se sjezdovkami a bobovou dráhou, golfové hřiště s hotelem Grund resort a lesní koupaliště Retropark Sejfy.

Katastrální území městyse Mladé Buky

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Krkonošsko-jesenické a Krkonošské podsoustavy. Území městyse Mladé Buky pak řadíme do celku Krkonošské podhůří a Krkonoše, podcelku Podkrkonošská pahorkatina, Vrchlabská vrchovina a Krkonošské rozsochy, okrsek Mladobucká vrchovina, Jánský hřbet a Rýchory. Jih území městyse je tvořen horninami podkrkonošského permokarbonu, zejména prachovci, pískovci a melafyry. Severní část území městyse tvoří předprvohorní krystalické břidlice a prvohorní metamorfované horniny (svor). Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 460-1 000 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch v nejsevernějším rohu území městyse o nadmořské výšce 1 013 m n. m. Obecně lze říct, že nadmořská výška se snižuje směrem od severu k jihu.


Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 2 705,8 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území městyse vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (1 152,1 ha). Zemědělská půda (1 181,9 ha) je tvořena ornou půdou (601,6 ha), trvalými travními porosty (540,4 ha), zahradami a ovocnými sady (39,9 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (312,2 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (32,5 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 27,1 ha.

Využití pozemků v městysu Mladé Buky (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 601,6 ha 22,2 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 39,3 ha 1,5 %
Sady 0,6 ha 0 %
Trvalé travní porosty 540,4 ha 20 %
Lesní půda 1 152,1 ha 42,6 %
Vodní plochy 27,1 ha 1 %
Zastavěné plochy 32,5 ha 1,2 %
Ostatní plochy 312,2 ha 11,5 %
Celková výměra k.ú. 2 705,8 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá jižní část území městyse do mírně teplé oblasti MT2, severní část městyse pak do chladné oblasti CH6 a CH7.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT2, CH6 a CH7

Charakteristika MT2 CH6 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50