Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Břeclav.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi, povodňová komise městyse Moravská Nová Ves.

Osoby na území městyse Moravská Nová Ves budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

V případě vzniku zvláštní povodně nebo průtoku Q100 na vodním toku Kyjovka (Stupava) a Morava dochází k zatopení komunikace III. třídy III/05526. Komunikace je ale slepá a u hranic se Slovenskou republikou končí. Komunikace III. třídy III/05526 zpřístupňuje jen několik nemovitostí. V případě přívalových srážek může dojít k zaplavení komunikace II. třídy II/424 v severní části intravilánu městyse Moravská Nová Ves ».
Díky výše vyjmenovaným podmínkám nelze jednoznačně stanovit objízdnou trasu na území městyse Moravská Nová Ves. Objízdná trasa bude dle potřeby operativně stanovena povodňovou komisí městyse Moravská Nová Ves a povodňovou komisí ORP Břeclav v součinnosti s Policií České republiky. Předpokládá se, že rozsah zaplavení komunikací v intravilánu městyse nebude velký (v minulosti nedošlo k zaplavení komunikace, pouze k zasažení okolních nemovitostí), proto není potřeba stanovovat objízdnou trasu.
Dopravní omezení na území městyse Moravská Nová Ves
Objízdné trasy na území městyse Moravská Nová Ves

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.