Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Moravská Nová Ves a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok v území městyse Moravská Nová Ves je vodní tok Morava. Číslo hydrologického pořadí 4-10-01-001. Vodní tok Morava pramení na jižních svazích Kralického Sněžníku ve výšce 1 380 m n. m. Od prameniště teče přibližně jižním až jihovýchodním směrem. Nejprve protéká hornatinu Kralického Sněžníku, dále pak Branenskou vrchovinu a Mohelnickou brázdu. Střední část toku se nachází v území Hornomoravského úvalu a dolní úsek v Dolnomoravském úvalu, kde se tato řeka stáčí k jihozápadu. V území městyse Moravská Nová Ves tvoří vodní tok Morava hranici se Slovenskou republikou na jihovýchodě a dále teče jihozápadním směrem. Vodní tok Morava ústí zleva do Dunaje u Děvína ve výšce 136 m n. m. Průměrný průtok u ústí se pohybuje okolo 120 m3/s. Plocha povodí činí 26 658 km2 s délkou toku 354 km. Vodní tok Morava je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Na jih od intravilánu městyse teče vodní tok Kyjovka (Stupava). Číslo hydrologického pořadí 4-17-01-065. Vodní tok Kyjovka (Stupava) pramení na jižních svazích Vlčáku ve výšce 512 m n. m. a dále teče jihozápadním směrem přes Středomoravské Karpaty a Dolnomoravský úval. Do zájmového území proniká ze severovýchodu a pokračuje severovýchodním směrem a poté ústí zleva do Dyje u státní hranice s Rakouskou spolkovou republikou ve výšce 150 m n. m. Průměrný průtok u ústí činí 1,09 m3/s., specifický odtok 1,64 l/s/km2. Plocha povodí činí 665,8 km2 s délkou toku 86,7 km. Na vodním toku Kyjovka (Stupava) se nachází vodní nádrž Koryčany. V povodí Kyjovky (Stupavy) je dále význačná rybniční soustava v prostoru Dubňany-Hodonín s největším rybníkem Dubňanským (Jarohněvickým) o ploše 10 ha a celkovém objemu 1,5 mil. m3. Vodní tok Kyjovka (Stupava) je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.
V ř. km 27,750 je umístěn rozdělovací objekt a na odlehčovacím rameni Kyjovky (Stupavy) před jeho zaústěním do Starého ramena Moravy (Salajky) regulační objekt. Odlehčovacím ramenem Kyjovky (Stupavy) se do Salajky a jí do řeky Moravy převádějí zejména povodňové průtoky větší než 3 m3/s. Rameno Kyjovky (Stupavy) je navrženo v nejkratší vzdálenosti mezi železnicí a Moravou. Podélný sklon koryta OR je ve směru k železnici. Hráze OR jsou navrženy tak, že při Q1Moravě převede OR Q=65 m3/s v Kyjovce (Stupavě). Při souběhu stoletých průtoků v Moravě (počítáno pro Q=760 m3/s) se předpokládá převedení Q=21 m3/s. rozdělovacím objektem do Kyjovky (Stupavy). Soustava má rovněž zamezit zpětnému vzdutí Moravy do Kyjovky (Stupavy).

Na vodním toku Kyjovka (Stupava) se protiproudně nad městysem Moravská Nová Ves nachází vodní nádrž Koryčany (cca 37 km na severovýchod od intravilánu městyse Moravská Nová Ves). Poškozením nebo protržením hráze vodní nádrže Koryčany může dojít k ohrožení majetku a obyvatel městyse Moravská Nová Ves (zvláštní povodeň). Vodní nádrž Koryčany byla vybudována v 50. letech 20. století a do plného provozu byla uvedena v roce 1963. Hlavním účelem přehrady je akumulace vody pro skupinový vodovod, snížení rizika povodňových průtoků a rovněž zajištění trvalého minimálního průtoku. Sypaná hráz se středním jílovým těsněním má výšku nade dnem 20 m, délku 180 m a šířku koruny 8,5 m. Délka přehrady je 1 800 m, zatopená plocha činí 35 ha a objem zadržované vody je 2,56 mil. m3

Na sever od intravilánu městyse pramení vodní tok Svodnice. Číslo hydrologického pořadí 4-17-01-110. Vodní tok Svodnice teče jihozápadním směrem a neohrožuje zastavěné území městyse Moravská nová Ves. Svodnice ústí zprava do Kyjovky u Lanžhota ve výšce 152 m n. m. Průměrný průtok u ústí činí 0,06 m3/s. Plocha povodí činí 63,0 km2 s délkou toku 19,4 km.

V jihovýchodní části zájmového území se nachází zatopený bývalý lom na těžbu štěrku, který je nazýván Štěrkovna. Jedná se o přírodní nádrž, která slouží jako zdroj pitné vody. Štěrkovna se skládá ze tří vodních ploch, kolem kterých jsou vymezena ochranná pásma vodního zdroje.

 Vodní toky v městysi Moravská Nová Ves

Vodní toky na území městyse Moravská Nová Ves

Vodoměrné stanice na vodním toku Morava a charakteristiky koryta vodního toku Morava v místech hlásných profilů (výběr čtyř nejbližších hlásných profilů vztažených k městysi Moravská Nová Ves).  Zdroj: Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Kroměříž, Morava 193,70 51,3 341,00 412,40 511,40 588,70 668,00 775,80 860,00
Hlásný profil kat. A Spytihněv, Morava 169,20 55,4 363,00 426,80 514,20 581,90 650,80 744,10 816,50
Hlásný profil kat. A Strážnice, Morava 133,50 59,6 375,00 440,40 525,00 587,60 649,10 729,50 790,00
Hlásný profil Hodonín, Morava 101,00 61,67 377,00 435,80 511,80 568,10 623,30 695,60 750,00

 

Vodoměrné stanice na vodním toku Kyjovka (Stupava) a charakteristiky koryta vodního toku Kyjovka (Stupava) v místech hlásných profilů. Zdroj: Plán dílčího povodí Dyje

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil Pod obcí Stupava 83,50 - 2,40 4,30 7,80 11,30 15,60 22,70 29,10
Hlásný profil kat. A odtok z VD Koryčany (Zlínský kraj) 74,20 0,09 2,50 4,50 7,50 10,00 12,50 16,10 19,00
Hlásný profil kat. C Moravská Nová Ves C100 (Kyjovka) 25,73   9,50   13,50 19,00 29,00 36,50 42,50
Hlásný profil kat. B Kyjov 8,06 0,30 4,30 6,10 9,40 12,80 16,90 23,70 30,00
Hlásný profil Pod Písečným rybníkem 1,85 0,82 9,50 13,50 19,00 24,00 29,00 36,50 42,50

 

Hlásné profily

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily – místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily – kategorie A – jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily – kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA – zelená, II. SPA – žlutá, III. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi.

Území městyse Moravská Nová Ves může být ohrožováno vyššími vodními stavy na vodním toku Morava a Kyjovka (Stupava). K ohrožení staveb v území městyse může dojít především při spojení povodňových vln na vodním toku Morava a Kyjovka.

Hlásné profily s platnými SPA pro území městyse Moravská Nová Ves
  • Hlásný profil kat. C - Moravská Nová Ves C100 (Kyjovka) - ř. km 25,7 se skládá pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity a neodesílá data. Hlásný profil je spravován městysem Moravská Nová Ves. »
  • Hlásný profil kat. B - Kyjov (Kyjovka) - ř. km 54,0 je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů a je ve správě ČHMÚ Brno. »
  • Hlásný profil kat. C - Mikulčice (Kyjovka) - ř. km 27,9 je vybaven ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí. Hlásný profil je spravován městysem Moravská Nová Ves. »
  • Hlásný profil kat. A - Strážnice (Morava) - ř. km 133,5 je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů a je ve správě ČHMÚ Brno. »

Hlásné profily využitelné pro lepší orientace a informovanost o povodňové situaci
  • Hlásný profil kat. C - Kyjovka pod Jarohněvickým rybníkem (Kyjovka) - ř. km 39,0 je vybaven pouze vodočetnou latí a je ve správě města Hodonína. »
  • Hlásný profil kat. C - Nápustný objekt Kyjovky-vtok (Kyjovka) - ř. km 28,8 je vybaven pouze vodočetnou latí a je ve správě města Hodonína. »
  • Hlásný profil kat. C - Hodonín pod Jezem-silniční most na Holíč (Morava) - ř. km 100,8 se skládá z limnigrafu a vodočetné latě. Hlásný profil v současné době neodesílá data a je ve správě města Hodonín. »
  • Hlásný profil kat. C - Hodonín-jez (Morava) - ř. km 101,8 se skládá pouze z vodočetné latě a je provozován městem Hodonínem. »
Hlásné profily směrodatné pro území městyse Moravská Nová Ves

Hlásné profily v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.