Charakteristika zájmového území

Obec Moravany se nachází ve střední části Pardubického kraje, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 1844 obyvatel. Velikost obce činí 1641,4 ha a její území je členěno do pěti katastrálních území – Čeradice nad Loučnou, Moravanský, Moravany nad Loučnou, Platěnice a Turov nad Loučnou. 

Ve využití území jednoznačně dominuje orná půda, která zabírá více než tři čtvrtě území obce. Lesní pozemky se vyskytují pouze ojediněle, velmi malá část území rovněž připadá na vodní plochy a trvalé travní porosty. Zástavba je rozmístěna ve shlucích v jednotlivých katastrálních územích.

Využití pozemků v obci Moravany (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1306,5 ha 79,6 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 42,3 ha 2,6 %
Sady 7 ha 0,4 %
Trvalé travní porosty 93,1 ha 5,7 %
Lesní půda 17,6 ha 1,1 %
Vodní plochy 29,1 ha 1,8 %
Zastavěná plochy 41,6 ha 2,5 %
Ostatní plochy 104,2 ha 6,3 %
Celková výměra k.ú. 1641,4 ha 100 %

 

Území obce Moravany

Geologická, geomorfologická a půdní charakteristika

Geomorfologicky spadá území obce Moravany do provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule, podsoustavy Východočeská tabule, celku Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina a okrsku Kunětická kotlina. 

Okrsek Kunětická kotlina se nachází ve východní části Pardubické kotliny. Jedná se o erozně akumulační neotektonicky podmíněnou sníženinu lokalizovanou na pravém břehu obloukovitého toku Labe. V oblasti se nacházejí turonské sedimenty. Georeliéf je tvořen mladopleistocenními a nižšími středopleistocénními terasami, pokryvy a přesypy vátých písků a údolních niv.

Na území obce zasahuje několik půdních typů. V okolí vodního toku Loučná se na substrátu nivních karbonátových sedimentů nachází fluvická černice. Hojný je dále výskyt arenické kambizemě na lehkých hlubokých substrátech a arenické regozemě na terasových štěrcích. Do okrajových částí území zasahují i oglejená a kambická pelozem na slínech.

Klimatická charakteristika

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé podoblasti T2. Oblast se vyznačuje dlouhým a suchým létem, přechodným obdobím s velmi krátkým až krátkým jarem a podzimem, krátkou, mírnou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 600–650 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 - 9 °C. 

Charakteristika teplé podoblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] (-2) - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50